Universitetet miljonsatsar på Lunds studentliv

- in Nyheter
@Axel Jönsson

Hundratals kronor per student till Lunds studentorganisationer. Det vill ledningen för Lunds universitet satsa för att bibehålla ett attraktivt studentliv.
– Det är bättre att vi tar i rejält nu och hjälper till än att vi äventyrar verksamheterna, säger rektor Per Eriksson.


Från och med höstterminen 2010 är du som student inte längre tvungen att gå med i kår, nation eller Akademiska föreningen, AF. Samtliga studentorganisationer räknar därför med stora medlemstapp och kraftigt försämrad ekonomi som följd.

Lundagård kan nu avslöja att universitetet har långtgående planer på att gå in och stötta organisationerna med ett antal miljoner kronor.

– Vi bedömer att det är viktigt för universitetet med aktiva kårer och ett brett studentinflytande, säger Per Eriksson som också vill värna om de studiesociala verksamheterna.

Inga nollavgifter för studenterna

Utredningen kring kårobligatoriets avskaffande ansåg att 310 kronor per helårsstuderande student är vad som krävs för att kårerna ska ha möjlighet att upprätthålla ett tillfredställande studentinflytande. Regeringen fastslog dock nivån till 105 kronor.

– Nu har vi sagt att vi vill gå in och hjälpa kårerna att klara mellanskillnaden. Men vi ser gärna någon form av matchning med återkommande medlemsavgifter så att det inte finns kårer som har nollavgifter för studenterna, säger Per Eriksson som betonar att mycket fortfarande är öppet för diskussion.

”Vill ha en central röst för studenterna”

Ett annat villkor för det finansiella stödet är att universitetet vill se alla kårer anslutna till någon form av samarbetsorgan.

– Vi vill säkerställa att demokratin fungerar och att det finns en central röst som representerar alla studenter. Men detta är något som studenterna själva måste organisera, säger Per Eriksson.

Kårerna har en samarbetsorganisation i Lus, Lunds universitets studentkårer. I dagsläget står Lundaekonomerna, Juridiska föreningen och Teknologkåren utanför det samarbetet.

– Man har Lus i dag, men det kan se ut på massa olika sätt. Man kan säga så här: vi har en önskan om fakultetsbaserade kårer och en samarbetsorganisation med representation för alla studenter på alla nivåer. Annars blir det svårt.

Pengar tas från utbildningen

Vad gäller eventuellt stöd till AF och nationerna finns det inga siffror från utredningen om obligatoriets avskaffande att luta sig mot. Enligt källor till Lundagård diskuterar man emellertid ett stöd på ungefär 100 kronor per helårsstudent.

Per Eriksson vill inte säga något om storleken på stödet.

– Men jag tror att det är bättre att vi tar i rejält nu och hjälper till än att vi äventyrar verksamheterna. Skulle vi göra tvärtom och studentlivet havererar blir det både dyrare och mer komplicerat att bygga upp det igen.

Finns det ett löfte som det ser ut i dag?

– Inte ens vi i ledningen kan lova något, men vi kan föreslå det till universitetsstyrelsen. Och det är klart att om vi alla är överens ska det mycket till, säger Per Eriksson.

Pengarna kommer från utbildningen

Frågan om stöd till studentorganisationer har under hösten lyfts på en rad möten och instanser. I slutet av oktober ställde dekanrådet sig positiva till ett ekonomiskt stöd.

Beroende på hur man räknar kan det totala stödet sluta på upp emot åtta miljoner kronor. Pengar som tas från studenternas utbildning.

– Det är det som är den knepiga delen. Vi tar ju från studenterna för att ge till studenterna. Jag har varit med som rektor i snart ett år och har upplevt hur studentföreningarna arrangerat mottagningar för nya studenter och jag har följt kårernas arbete på nära håll. Studentlivet är en väsentlig del av det som gör Lunds universitet attraktivt. Det vill vi slå vakt om.

Text: Axel Jönsson
Illustration: Alfred Gunnarsson