Hur startar man sin egen nation?

- in Nyheter
@Lundagård

Den yngsta är 80 år gammal. Den ena är nog egentligen den andra ganska lik och dessutom är tretton ett olyckstal. Kanske känner du att det är på tiden att låta en frisk fläkt vina genom att starta en egen nation. Men kan man göra det?


Först tycks svaret glasklart: kuratorskollegiet, KK, säger blankt nej. Vice ordförande Linus Aldefors påpekar också att det är lättare att påverka sin egen nation än att starta en ny.

Läget kompliceras dock när det visar sig att varken ordförande eller vice ordförande i KK riktigt vet sedan när, varför eller enligt vilka regler nya nationer inte får bildas. Susanne Kristensson på universitetets juridiska enhet hänvisar till 1983 års kårförordning och dess senare tillägg.

– Som förordningen är formulerad omfattar nationsbegreppet bara de nationer som studenterna var skyldiga att tillhöra före den första januari 1999. De nationer som inte fanns då är inte nationer i den bemärkelsen, säger Susanne Kristensson.

Skattelättnader

Det som ger Lunds tretton nationer särskild status är bland annat vissa skattelättnader. Dessutom har universitetet en del att säga till om gällande nationernas stadgar. I kårförordningen finns uttryckliga instruktioner för hur nya kårer bildas men för nationer finns inga sådana anvisningar.

Maria Wilenius är departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Hon säger att det visserligen går att starta en förening och kalla den för nation – begreppet är inte skyddat. Blir man dessutom klassad som kvalificerad ideell förening kan man till och med få liknande skattelättnader som nationerna har i dag. Men där slutar likheterna.

-De kvalificerade ideella föreningarna blir regelbundet granskade för att kontrollera att de lever upp till kraven. Om föreningen inte längre klassas som allmännyttig upphör dess rättigheter. Den här granskningen är nationerna undantagna från, säger Maria Wilenius.

Litet kryphål

Så här långt tycks alltså läget hopplöst för den Lundastudent som lessnat på nationsutbudet. Men kanske finns ett litet, litet kryphål. Vissa av Lunds nationer har nämligen numera upphört: bland annat var Norrlands nation verksam fram till år 1846. I och med att den har existerat tidigare kanske man skulle kunna återuppta dess verksamhet? Maria Wilenius är tveksam.

-Det skulle nog behöva prövas genom en ansökan till regeringen, säger hon.

Fortfarande har varken KK, universitetets juridiska enhet, högskoleministerns pressekreterare eller departementssekreteraren på utbildningsdepartementet på rak arm kunnat förklara precis varför man valt att begränsa antalet nationer.

Svaret återfinns till slut i en proposition nere i Juridicums källare. Redan i slutet av 1970-talet var man inne på att så småningom avskaffa kår-och nationsobligatoriet. I och med att obligatoriskt medlemskap skulle avskaffas kan det enligt propositionen inte heller bli fråga om att någonsin i framtiden etablera nya organisationer som omfattas av ett sådant obligatorium.

Men som sagt. Begreppet nation är inte skyddat, och senast i januari i år såg Lunds kanske yngsta ”nation” dagens ljus. Krakow nation bildades av ett gäng studenter som ville visa att tvångsmedlemskap inte är nödvändigt för att man ska kunna arrangera studiesociala aktiviteter.

Representanter för nationen planerar dock inte att utmana förordningarna genom att ansöka om formell nationsstatus.

Text: Isabelle Beckman