Enkel tenta ett problem för kvaliteten

- in Nyheter
@Lundagård

Vad krävs för att en tentamen ska vara högskolemässig?

Högskoleverket är den myndighet som har till uppgift att kontrollera att lärosätena uppfyller kraven.

Varje kurs på högskolan ska ha tydliga lärandemål beskrivna i kursplanen. Mål som ska varje godkänd student ska ha uppfyllt efter kursens slut. Någon central styrning av lärandemålen finns inte, de bestäms av högskolorna själva.

– Lärandemålen bestäms av högskolorna utifrån de förutsättningar som högskoleförordningen ger. Det finns nationella mål men preciseringen av målen görs av institutionerna själva, säger Clas-Uno Frykholm, avdelningschef på Högskoleverkets utvärderingsavdelning.

Gör utvärderingar

Han menar att kraven på studenterna borde ses över så att högskolans kvalitet upprätthålls:

– Generellt sett behöver man reflektera över om man ställer för låga krav på studenterna. Via intervjuer har vi ibland fått synpunkter att det är lätt att ta sig igenom vissa utbildningar, speciellt lärarutbildningar. Det är något vi vill göra lärosätena uppmärksamma på, så att de skärper sina examinationsformer, säger Claes-Uno Frykholm.

Högskoleverket gör regelbundna utvärderingar av utbildningarnas lärandemål. Denna granskning sköts av sakkunniga med akademisk och pedagogisk kompetens.

Högskolorna bestämmer

I svenska högskolekurser är det examinationen som ska kontrollera att studenterna lärt sig vad som krävs. Enligt Högskoleverket är högskolorna fria att själva bestämma examinationsformer utifrån högskoleförordningen.

På samma gång ska Högskoleverket utvärdera om studenterna uppfyller de minimikrav som finns bestämda.

– Examinationen är i viss utsträckning reglerad i högskoleförordningen, den ska till exempel vara individuell. Vi har inte systematiskt granskat enskilda tentor, men vi ställer frågor om hur man examinerar studenter och då får man visa det, säger Clas-Uno Frykholm.

Tittar på tentor

På senare tid har frågan om examinationsformer och kvalitetskontroll aktualiserats allt mer. Clas-Uno Frykholm menar att det finns ett behov av noggrannare granskning av utbildningarnas resultat.

– Vi kommer i det nya utvärderingssystemet att titta mer på det här, till exempel kommer vi att titta på examensarbeten och även konkreta tentor och hur de ser ut. 2006 gjorde vi en tematisk studie i ämnet, ”Examination med kvalitet”, som kommer att vara en utgångspunkt i det här arbetet. , säger Clas-Uno Frykholm.

De flesta blir godkända

Högskoleverkets rapport från 2006 visar på en rad missförhållanden, där den dokumenterat bristfälliga prövningen av lärarstudenters kunskaper är mest påfallande.

I undersökningen framkommer att frågor om kvalitet inte uppmärksammas när det gäller examinationer samt att de flesta studenter blir godkända. Vilket innebär en överhängande risk för att utbildningssystemet släpper igenom fler än vad det borde.

Rapportens författare menar att grunderna för godkännande har hamnat i skymundan och att det saknas analyser av hur tillförlitliga och relevanta examinationerna är.

Text: John Granlund
Foto: Högskoleverket/Melker Dahlstrand