Studentengagemang som ger klirr i kassan

- in Nyheter
@Tindra Englund

Varje år tillsätts hundratals studentposter vid Lunds universitet. Vad många inte vet är att vissa poster ger höga arvoden – och ofta väljs samma person in på flera poster. 

Vid Lunds universitet har studenterna rätt att utse representanter till samtliga beslutande och beredande organ (med några få undantag). En stor andel av dessa poster tillsätts i samband med Lunds universitets studentkårers, Lus, valting.

Vid valtinget tillsätts även en rad andra poster, bland annat inom Lus.

Arvodena varierar
Posterna utlyses som funktionära och vad många inte vet är att vissa av dem ger rätt till ersättning. Det är dessutom stor skillnad på den ersättning som utgår för olika poster.

De som sitter med i Universitetsstyrelsen får tillexempel ett arvode på 28 000 kronor per år medan representanterna för Lunds kommunala studentråd får ett arvode på närmare 3500 kronor per år.

På Lus hemsida finns det ingen information om dessa arvoden och även bland de kåraktiva är det få som känner till de stora skillnaderna. Inte ens Lus ordförande Cecilia Skoug har koll på vilka av posterna som ger ersättning eller hur stor denna ersättning är.

”Vi ansvarar inte för ersättningen”
Hon anser inte heller att det är upp till Lus att informera om eventuella arvoden på de olika posterna då arvodena inte betalas ut av Lus.

– Det är inte vi som ansvarar för ersättningen och vi önskar inte att studentrepresentanterna söker posterna för att få ersättning, utan för att få inflytande. De ska främst vilja förmedla en studentröst och inte få ut ett arvode, säger Cecilia Skoug.

Att vissa poster ger ett betydligt större arvode beror på flera saker. I fallet med Universitetsstyrelsen regleras ledamöternas arvode i en förordning som regeringen beslutat om. Enligt Cecilia Skoug som själv suttit med i Universitetsstyrelsen, är summan i sig inte relevant.

– Det jag tycker är viktigt är att om resten av styrelsen har ersättning så ska även studentrepresentanterna ha det. Det är viktigt eftersom det ger en jämlik maktbalans mellan styrelsens ledamöter. Men då är det också okej att ställa särskilda krav på dessa representanter, säger Cecilia Skoug.

Vem väljs?
Trots att alla studenter har möjlighet att söka posterna är söktrycket ofta lågt och många poster förblir vakanta, och framför allt de som inte ger ersättning.

– Rent tekniskt kan en person bli invald på hur många poster som helst. Tinget brukar dock försöka att se till att sprida ut posterna men om det är få sökande så kan samma person hamna på flera, säger Cecilia Skoug.

Enligt källor inom Lus finns även ett informellt krav på att de som väljs till bland annat Universitetsstyrelsen bör ha varit kåraktiva och gärna suttit på tyngre poster tidigare.

– Vissa uppdrag kräver självklart mer än andra och kårerna förväntar sig även mer av de som sitter på tyngre poster, säger Cecilia Skoug.

Sitter på flera poster
Vid en granskning av vilka personer som valts in på vilka poster de senaste åren står det klart att det är vanligt att samma person väljs in på mer än en post. En av de som lyckats bli invald på tre tyngre poster under det senaste valtinget är före detta Lus ordföranden Oskar Styf.

För tillfället sitter Oskar Styf som studentrepresentant i Universitetsstyrelsen och som verksamhetsrevisor för Lus. Dessutom sitter han som enda student med i Jubileumskommitténs referensgrupp inför 350-årsjubiléet av Lunds universitet.

I samband med detta har han även blivit utsedd till ordförande för studentlivsgruppen.

65 000 kronor per år
Förutom de poster han valts till av Lus sitter Oskar Styf även med i Humanistiska och Teologiska kårens lärarförslagsnämnd.

Om han skulle gå på alla möten och dessutom få full ersättning för sitt uppdrag i studentlivsgruppen skulle detta innebära att han för ett år av studentengagemang får ut en ersättning på runt 65 000 kronor innan skatt.

– Jag tycker inte att det är något problem att samma personer sitter på flera poster. Däremot är det viktigt att de har ett engagemang och insyn i de frågor de jobbar med. Att jag sökte posten i lärarförslagsnämnden var för att jag brinner för att vi ska ha kompetenta professorer, säger Oskars Styf.

Ersättningen oviktig
Enligt Oskar Styf var han omedveten om de ersättningar han skulle få för uppdraget i lärarförslagsnämnden då han sökte posten. Däremot visste han vilken ersättning som utgick för arbetet i Universitetsstyrelsen men menar att detta inte var en av orsakerna till att han sökte posten.

– Jag sökte inte posten för att den var arvoderad utan för mig handlar det om att få ge ett studentperspektiv i universitetets högst beslutande organ, säger han.

Trots att han är medveten om att få känner till den ersättning som ges för de olika posterna ser Oskar Styf det inte som ett problem att Lus inte informerar om vilket arvode som utgår.

– Visst kan man vara mer öppen om att man får arvodering men tanken är att man söker för att man vill påverka. Det finns en risk att om Lus skriver ut vilka poster som är arvoderade så kommer folk söka sig till dessa poster enbart för arvodets skull, säger Oskar Styf.

Dåligt engagemang det verkliga problemet
Samtidigt menar både Cecilia Skoug och Oskar Styf att det är problematiskt att för få studenter vill engagera sig i studentpolitiken och att det i sin tur leder till en problematik med för få sökande till de olika posterna.

– Jag ser att det snarare finns ett problem med för dåligt studentengagemang i studentpolitiken vilket gör att det blir liten konkurrens till många poster, säger Oskar Styf.

Problemet är alltså dubbelt. Å ena sidan ser Lus ett problem med för få sökande till de poster man varje år måste tillsätta och från flera håll höjs röster om att det krävs en mer synlig annonsering av posterna.

Men å andra sidan är det aldrig något problem att få sökande till de mer prestigefyllda posterna och de poster som dessutom ofta ger högre ersättning.

Bristande marknadsföring
I dag är det upp till Kårerna att marknadsföra de olika posterna i Lus och enligt både Cecilia Skoug och Oskar Styf är detta något som fungerar bristfälligt.

Enligt Cecilia Skoug har Lus därför nyligen gett ett uppdrag till styrelsen att se över valprocessen.

– Det vore bra om det var fler som sökte posterna eftersom det skulle avhjälpa en del av problematiken med samma personer på flera av posterna. Förhoppningsvis skulle detta även göra tillsättandet mer demokratiskt, säger Cecilia Skoug.

Ansökningsprocessen

  • Varje år ska  runt 200 poster tillsättas av Lus valting. I år är 80 av dessa vakanta.
  • Alla studenter har  möjlighet att delta i ansökningsprocessen och skicka in sin ansökan till valfri post. Om man anses lämplig och om antalet sökande inte är fler än antalet poster föreslås man sedan av valberedningen. Till de poster där konkurrensen är stor kallas de sökande först på en intervju av valberedningen.
  • Alla representanter väljs  sedan av Lus valting. Tinget är en representativ demokrati och kårerna tilldelas där mandat efter storlek. Oftast väljs de som föreslagits av valberedningen men i samband med tinget finns även en möjlighet att motkandidera.
  • En enkel regel är att ersättning utgår för alla centrala nämnder och styrelser vid universitetet. Hela listan över de poster som tillsätts av Lus valting finns på Lus hemsida.