Studentlivstopp åtalas för våldtäkt

- in Nyheter

En tidigare ordförande för en studentlivsorganisation står åtalad vid Lunds tingsrätt för våldtäkt, alternativt oaktsam våldtäkt, mot en kvinna han följde med hem efter en sittning under novischperioden. Den åtalade mannen nekar i förhör till anklagelserna.

Research: Oskar Madunic Olsson

Enligt åtalet ska mannen ha utfört en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag, mot målsäganden som upprepade gånger ska ha klargjort att hon inte var intresserad av sexuellt umgänge.

Mannen var vid tillfället för den påstådda gärningen högst ansvarig för en av Lunds studentlivsorganisationer.

I förhör uppger kvinnan att de två är bekanta sedan tidigare genom organisationen och genom att de studerar på olika terminer på samma program, men att de inte har någon närmare relation.

På kvällen då våldtäkten ska ha ägt rum hade de varit på samma sittning. De träffar varandra varandra på väg hem och slår följe. Det slutar med att han sover över i hennes säng, där våldtäkten ska ha skett enligt åtalet.

Kvinnan anmälde händelsen först mer än en vecka senare, något hon motiverar med rädsla för hur mannen skulle reagera och för att händelsen skulle bli allmänt känd.

“Jag förstod också att det inte skulle passera obemärkt förbi eftersom han är ordförande i studentföreningen”, berättar hon i förhör med polisen.

Rädsla för den brottsmisstänkte mannen och den maktposition han satt på anges också som anledning till att kvinnan inledningsvis drog tillbaka sin anmälan mot honom.

Rättegången inleds i början av sommaren. Enligt kammaråklagare Mathias Larsson kommer den troligen inte att vara öppen för allmänheten.

– Det är det vanliga när det är fråga om sexualbrott, att det är inom stängda dörrar, säger han.

Han yrkar i första hand på att mannen ska dömas för våldtäkt och i andra hand för oaktsam våldtäkt. Det senare är en del i den så kallade samtyckeslagen som trädde i kraft för snart ett år sedan. Hittills har bara ett fåtal personer dömts enligt den nya sexualbrottslagstiftningen.

– I det här fallet täcker vi upp med ett andrahandspåstående [att han ska ha gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt, reds. anm.], säger Mathias Larsson.

Utöver målsägandens berättelse, bygger åklagarens bevisning bland annat på vittnesmål från personer som varit i kontakt med kvinnan kort efter det påstådda brottet.

Att det saknas teknisk bevisning är inget problem enligt kammaråklagaren.

– Det behöver inte finnas teknisk eller skriftlig bevisning för en fällande dom. Det behöver till exempel inte finnas dokumenterade skador, utan det är helt enkelt en bevisfråga. Här är det muntlig bevisning. Min bedömning är att det funnits tillräckliga skäl för att väcka åtal – det vill säga att jag tycker att jag på objektiva grunder kan räkna med en fällande dom. Sedan får det ju prövas i tingsrätten, så får de konstatera om det är ställt utom allt rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till det här. Det är nästa steg, säger han.

Vad blir det för påföljd om han döms? 

– För våldtäkt är straffminimum två års fängelse, men sedan kan man i vissa fall bedöma en våldtäkt som mindre grov och då kan det bli ett lägre straff. Då kan det också bli andra påföljder än just fängelse. Döms han för oaktsam våldtäkt är det också lägre straffskala än för våldtäkt. Det finns lite olika varianter här, så man får vänta och se helt enkelt, säger Mathias Larsson.

Under utredningen har även en ljudinspelning lämnats in av personer från organisationen som mannen styrde. En av dem berättar i förhör att de kallade in mannen på ett möte efter att de fått reda på att mannen blivit polisanmäld, och att målsäganden vid tidpunkten dragit tillbaka den. I förhör berättar en av personerna som deltog i mötet att syftet var att få mannen att ta en paus från sitt förtroendeuppdrag.

Samtalet spelades in i smyg och lämnades sedan in till polisen. Men den kommer inte att användas som bevisning.

– Den är inget bevis i sig, utan det är personer som har gjort en inspelning helt enkelt. Vi vet inte så mycket mer än så. Det är svårt att säga exakt vilka förhållandena kring inspelningen varit, varför den gjordes och var någonstans och så vidare. När man ser till innehållet i inspelningen så menar jag inte heller att den har något bevisvärde, säger Mathias Larsson.

Den våldtäktsanklagade mannen sitter inte längre kvar på sin post i studentlivet.

– Han avgick i ett tidigt skede. Rent principiellt har det varit anklagelser från en av våra medlemmar mot en annan. Vi är ju ingen rättsinstans och ännu har ingen blivit dömd. Men det är självklart väldigt allvarligt med denna typ av anmälan och vi har fått anledning att noga se över hur vi arbetar förebyggande, säger mannens efterträdare.

Flera organisatoriska förändringar har gjorts efter att den misstänkta våldtäkten kom till föreningens kännedom.

–  Precis som alla många andra studentorganisationer, har vi en väldigt simpel hierarki. Nästan alla viktiga saker går upp till dem på toppen. Men om problemet rör ordförande själv är det problematiskt att gå till ordförande, säger efterträdaren.

Därför har man nu skapat riktlinjer om vem man kan vända sig till om det finns problem man inte kan ta upp med ordföranden.

– Om det är något man vill ta upp, till exempel något allvarligt som hänt, så finns det andra personer man kan vända sig till, berättar han.

Enligt åtalet ska våldtäkten ha inträffat under novischperioden. En annan förändring som därför har gjorts är att man har infört tydligare riktlinjer kring den så kallade nollefriden, som förbjuder intima relationer mellan överordnade och de nya studenterna.

– Vi behövde tydligare riktlinjer och novischkontraktet kunde vara strängare, mer specifikt och röra fler personer. Innan har det bara varit faddrar och befäl som har skrivit på – det vill säga de som är huvudansvariga för novischperioden. Men numera ska alla som på ett eller annat sätt är involverade skriva på. Det handlar på många sätt om att man inte ska kunna utnyttja sin maktposition. Det är hela poängen med att novischkontraktet och novischfriden finns.

Den våldtäktsåtalade mannen, som sedan tidigare är ostraffad, nekar i polisförhör till brottsmisstankarna. Han bekräftar att han sov över i målsägandens säng, men säger att det inte skedde några sexuella handlingar.

Den åtalade mannen säger avslutningsvis i förhöret att han är oskyldig.

Fotnot: Lundagård har sökt mannens försvarare.

Fakta: Samtycke

Från och med den 1 juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt, det i och med den så kallade samtyckeslagens uppkomst. I princip innebär det att allt sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är en våldtäkt. Två nya brott lades också till i brottsbalken: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningspersonen kan dömas för exempelvis våldtäkt, även om det inte fanns ett sådant uppsåt, om personen varit grovt oaktsam gällande att den andra inte deltagit frivilligt.

Den första fällande domen för oaktsam våldtäkt kom i oktober 2018.

Källor: Nationellt centrum för kvinnofrid, SVT, regeringen.se