Handledare på dubbla stolar

- in Debatt

Att en studierektor tillåts handleda doktorander kan leda till icke önskbara konsekvenser, i värsta fall maktmissbruk, skriver doktoranden Johan Schlasberg efter sina erfarenheter vid Företagsekonomiska institutionen. 

År 2016 återupptog jag min sedan länge vilande doktorandutbildning i företagsekonomi. Alla erforderliga doktorandkurser var färdiga och nu återstod avhandlingen. I strid mot Högskoleförordningen, vet jag i dag, fick jag inte några handledare och förelades i samma dokument från prefekten att inkomma med ett färdigt avhandlingsmanus. Institutionen skulle därefter bekosta ett av normalt tre seminarier. Jag vet inte varför villkoren blev sådana.

Min avhandling Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell finns som en sajt – en webbavhandling. Jag har ambitionen att få min webbavhandling godkänd som en avhandling och inte trycka en bok eller skapa en pdf.

under våren 2018 började jag bli ”klar” och krävde en handledare för att hantera slutseminariet och disputationen. Två dagar efter mitt första, och enda, möte i juni 2019 med mina två handledare tog jag det ganska drastiska steget att entlediga min biträdande handledare. Huvudskälet var bristande kompetens inom mitt ämnesområde. Det var ett genomtänkt beslut med förväntade kostnader även om jag inte visste vilka. Problemet är att hon tillika är studierektor för doktoranderna på Företagsekonomiska institutionen i Lund.

Samma studierektor är också ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) och har makt över mycket och många. Det fick jag snart erfara. Nu kräver studierektorn plötsligt, när det finns en nästan färdig avhandling, att jag ska börja om från början med avhandlingsarbetet och ha ett Research Proposal-seminarium. Det har man efter cirka ett halvt års doktorandstudier. Jag vägrar och tar fighten. En annan konsekvens blev att studierektorn inte ens ville diskutera mitt innovativa webbformat på en avhandling.

Den 29 november mejlade jag Lunds universitets rektor och önskade att ”Lunds universitet gör ett principiellt uttalande om huruvida studierektorer för forskarutbildningen ska få vara handledare för doktorander?” Bo-Anders Jönsson, vicerektor för forskarutbildning, svarade: ”Ansvaret för forskarutbildningen är enligt Föreskrifter för fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet delegerat till respektive fakultetsstyrelse inom universitetet.”

Enligt arbetsordningen för Ekonomihögskolan, dnr: STYR 2015/136 punkt 12, finns det inget hinder för en studierektor att vara handledare. Detta är problemets kärna.

Grundmodellen bör vara att en studierektor har en neutral position i förhållande till doktoranderna och därmed inte ska få vara handledare eller biträdande handledare så länge hen har den uppgiften. Dagens modell kan ge besvärliga och helt onödiga konflikter.

Har andra forskarstuderande hamnat i situationer liknande min? Med fler berättelser och mer data kan en förändring komma till stånd.

 

Johan Schlasberg
Rådgivare och doktorand