Delar av universitetet flyttar till ny stadsdel

- in Nyheter

Science Village Scandinavia (SVS) är en stadsdel under utveckling i nordöstra Lund som har växt fram parallellt med byggnationerna av ESS och Max IV. Den 12  juni ska universitetsstyrelsen rösta om Lunds universitets framtid i området. 

Efter att besluten om att bygga Max IV och ESS togs 2009 skapades aktiebolaget Science Village Scandinavia AB, som äger marken mellan de två forskningsanläggningarna. Aktiebolaget ägs av Lunds kommun, Region Skåne och av Lunds universitet (LU) genom stiftelsen Akademihemma. I februari 2017 tillsatte rektor Torbjörn von Schantz en arbetsgrupp för att utreda LUs etablering av verksamhet i området. Arbetsgruppens arbete utmynnade i fem olika möjliga scenarier för området (se faktaruta). 

LUs styrelse beslutade därefter att inleda en etablering enligt scenario 2 men samtidigt fortsätta utreda möjligheten för scenario 3. Efter styrelsens beslut skapades en etableringsgrupp som skulle driva arbetet vidare. Gruppen har nu utfört en utredning om möjligheten att förlägga grundutbildning på SVS och kommer att presentera sitt förslag till beslut på LUs styrelse på ett sammanträde den 12 juni. LUs styrelse kommer sedan att rösta kring frågan. Senare i december kommer ett mer slutgiltigt beslut tas gällande universitetets verksamhet på SVS.
– Det beslut som universitetsstyrelsen ska fatta den 12 juni handlar om grundutbildning också ska etableras med koppling till de forskningsverksamheter som flyttar till området. Själva beslutet om lokalprogrammet kommer att tas i december, berättar Carina Jarl, projektkoordinator i etableringsgruppen. 

Etableringsgruppen har beslutat att förorda att utbildning på grundnivå ska bedrivas på SVS.
– Det etableringsgruppen förordar i förslaget till beslut är att LU inte enbart ska etablera forskning i Science Village. I linje med LUs strategiska plan, och verksamhetens starka önskemål, bör utbildning på grundläggande nivå vara en integrerad del av den verksamhet som etableras, precis som för all akademisk verksamhet vid LU, säger Carina Jarl.

Besluten kring grundutbildningen kommer dock huvudsakligen tas på fakultetsnivå.
– I förslaget till beslut tas inte ställning till omfattningen av grundutbildningen utan menar att detta måste planeras på fakultetsnivå. Det är där man har störst kunskap om, och framför allt ett omfattande ansvar att genomföra grundutbildning, säger Carina Jarl.

Hon berättar även att man i dagens skede av planeringen inte längre talar om de olika scenarierna då de lätt kan skapa missförstånd.
– Vill vi komma ifrån de så kallade scenariobeskrivningarna som lätt ger bilden av att hela utbildningar ska flyttas, vilket inte är fallet. De aktuella kurserna bedrivs redan i dag på många olika ställen och så kommer det fortsätta att vara. Om styrelsen röstar för att bedriva grundutbildning i Science Village kommer studenterna ha en viss del av sin utbildning förlagd där och en viss del på nuvarande campus.

Faktaruta: 

Scenario 0: Fyra verksamheter (Medicinska fakultetens nybyggnation Comparative Medicine Unit (CMU), Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS), Kompetenscentrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet (LUNARC), samt Lund Nano Lab (LNL)) som alla är direkt kopplade till ESS och Max IV eller i stor utsträckning kan gagnas av närheten till forskningsanläggningarna flyttar eller upprättar sin verksamhet vid SVS. 

Scenario 1: Även avdelningar från Fysiska institutionen, Fasta tillståndets fysik och Synkrotronljusfysik, flyttar till SVS. Samverkansinitiativet Big Science Society (BISS) skulle även förlägga sin verksamhet på området.  

Scenario 2: En ännu större del av Fysiska institutionens verksamhet skulle flyttas till SVS med avdelningarna. Avdelningar från Kemiska institutionen, Institutionen för elektro- och informationsteknik samt Institutionen för maskinteknologi skulle även förflyttas. Slutligen skulle en ny anläggning med elektronmikroskop byggas på SVS. 

Scenario 3: Även grundutbildning inom de berörda ämnena bedrivs på SVS. 

Scenario 4: En fullskalig campusmiljö skapas på SVS. Utbildning på både grundnivå och avancerad nivå bedrivs på området. 

 

Foto: Jonas Jacobson.
Foto: Jonas Jacobson.
Foto: Jonas Jacobson.
Foto: Jonas Jacobson.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

ESS får 340 miljoner i forskningsstöd

I regeringens budgetproposition för 2021 förelås 3,4 miljarder