DEBATT: LU vill införa digitala examensbevis – hur hamnade vi här?

- in Debatt

Lunds universitet vill att examensbevisen ska vara digitala. Trots tydligt motstånd från studenterna och uppmaning till ytterligare diskussion med möjlighet att finna nya lösningar har universitetet nu gått vidare med frågan inför beslut. När universitetet och studenternas åsikter går isär, är studenternas åsikt inte längre av lika stor vikt. Det skriver Linnea Landegren och Anton Silverbern vid Lunds universitets studentkårer.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

I början av 2022 initierade förvaltningspersonal på universitetet ett projekt för att utreda möjligheterna att införa digitala examensbevis. Detta innebär i praktiken att i stället för att studenterna får ett examensbevis i fysiskt format, det vill säga ett papper, kommer detta nu i stället att finnas digitalt. Kort därefter fastställdes i sektionen Student och Utbildnings verksamhetsplan att digitaliseringen skulle genomföras – innan utredningen färdigställts. I skrivande stund har såväl universitetets utbildningsnämnd och forskarutbildningsnämnd ställt sig bakom ett införande, och ett beslut i frågan lär fattas snarast. Men nu när diskussionen och beredandet har nått sitt slut, och universitetet landat i sin slutsats om att detta är det bästa för Lunds universitet (LU), anser Lunds universitets studentkårer (LUS) att det behövs stannas upp och reflekteras. Hur hamnade vi här egentligen, och vad hände med studenternas åsikter om sina egna examensbevis?

LUS, som representerar universitets samtliga studenter på alla utbildningsnivåer, involverades tidigt i processen och har sedan dag ett lyft flera farhågor kring digitaliseringen. För det första är det centralt att säkerställa den internationella verifierbarheten av digitala examensbevis. För Lunds universitets internationella studenter men även för inhemska studenter som har ambitioner till fortsatta studier eller arbete utomlands. Från start och under processens gång har projektledningen slätat över farhågorna kring internationell gångbarhet.

För det andra har LUS lyft fram att det ska finnas möjlighet för studenter att få ett fysiskt exemplar av sitt examensbevis. Det finns ett stort värde för många studenter i att få ett fysiskt examensbevis efter sitt mångåriga slit och sin lojalitet till Lunds universitet och att få möjligheten att visa upp detta för omvärlden. Det är förvånande och oroande för LUS att LU ignorerar detta, när det i andra sammanhang framhålls som viktigt med alumnirelationer och bilden av LU utåt.

Förslaget till beslut innebär också att ändra från att dekan officiellt fattar och signerar beslutet om examen, till en administrativ handläggare. Denna ändring har LUS kontinuerligt motsatt sig, eftersom vi ser att en akademisk ledare utfärdar examen som ett bevis på värdet och betydelsen som LU ger utbildningen, eftersom examensbevis ofta är det högsta akademiska beviset som studenter får.

Projektet lyfter fram flera fördelar med ett införande av digitala examensbevis, som skulle kunna vara positiva för studenter, exempelvis att studenter kan få sina examensbevis snabbare. Tyvärr har dock LUS upplevt att studenternas röst och åsikter om sina egna examensbevis har varit betydelselösa för universitetets beslut. Trots tydligt motstånd från studenterna och uppmaning till ytterligare diskussion med möjlighet att finna nya lösningar har LU nu gått vidare med frågan inför beslut.

Detta har fått oss på LUS att fundera kring statusen av studentinflytandet vid Lunds universitet. LUS anser att LU ofta signalerar och visar att studentinflytandet är av stor vikt, och att vår röst respekteras. Det finns en ömsesidig respekt av varandras perspektiv, och allt som oftast kan vi hitta kompromisser, och enas. Men vad händer när vi inte kan det? Vems röst väger tyngst när åsikterna går isär, och hur högt värderas studenternas motstånd egentligen, i frågor som verkligen påverkar dem?

Svaret blir mycket tydligt efter denna process: när LU och studenternas åsikter går isär, är studenternas åsikt inte längre av lika stor vikt.

Linnea Landegren, ordförande Lunds universitets studentkårer

Anton Silverbern, vice ordförande Lunds universitets studentkårer