Här är dina rättigheter

- in Novisch

Som student vid Lunds universitet har du rättigheter. Närmare bestämt 46 stycken.

Som student vid Lunds universitet har du rättigheter. Närmare bestämt 46 stycken.

Som student med skral ekonomi kan det vara skönt att veta att obligatorisk kurslitteratur ska gå att låna gratis via universitetet. På så sätt behöver inte kursböckerna förvandlas till den största CSN-slukaren på kontoutdraget.

Du är också garanterad tillgång till datorarbetsplatser via universitetet. Principen är att du inte ska behöva punga ut med pengar för att kunna genomföra din utbildning.

Såvida du inte går  en kvällskurs ska du heller inte behöva tillbringa kvällarna i föreläsningssalen. Senast klockan 18 ska undervisningen för dagen vara slut. Tentor får pågå till klockan 19, men ska helst undvikas på lördagar, söndagar och andra helgdagar såvida det inte är en omtenta.

Rättigheterna är reglerade i lag och i beslut tagna av universitetet. Om riktlinjerna inte följs kan du som student vända dig till prefekten, det vill säga chefen för din institution.

Ett annat sätt att driva frågan är att gå via kåren. Kåren företräder studenterna överallt där beslut om studiemiljön tas. De flesta kårer har också en egen motsvarighet till rättighetslistan, bestående av punkter avsedda specifikt för den egna fakulteten.

Victor Z Hahn

Vad kan du kräva av din föreläsare? Här är hela listan:

1. Behörighet och urval

1.1 Ändrade behörighets- och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram ska, om inte särskilda skäl föreligger, beslutas i så god tid att de kan tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de tillämpas.

2. Ansvarsfrågor

2.1 Studenten kan om dessa riktlinjer inte följs vända sig till ansvarig prefekt eller motsvarande. Den student som genomgår institutionsövergripande utbildningsprogram tar i stället kontakt med ledningsansvariga för utbildningen i fråga.

2.2 Om en eller flera studentkårer är missnöjda med en områdesstyrelses hantering av en fråga som behandlas i dessa riktlinjer ska, efter anhållan från studentkåren/studentkårerna, en områdesövergripande beredning kunna ta upp detta till diskussion med utgångspunkt i riktlinjerna. Studenterna ska även kunna ta upp diskussioner om tillämpningen av riktlinjerna direkt med områdesföreträdare och rektor.

3. Studiemiljö

3.1 På alla utbildningar ska finnas en studievägledare (eller lärare med studievägledares uppgifter) som på ett tidigt stadium kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till. Studievägledaren ska om så behövs informera studierektor (eller motsvarande) och föreslå åtgärder.

3.2 Studenten ska ha god tillgång till för undervisningen erforderliga resurser, till exempel vad gäller datorarbetsplatser, elektroniska informationsmedia, bibliotek med litteratur inklusive referenslitteratur till samtliga kurser, läsplatser, gruppstudierum, pausutrymmen samt övriga arbetsplatser som krävs för att kunna genomföra utbildningen. Dessa resurser ska så långt möjligt vara disponibla för studenten även utanför schemalagd tid.

3.3 Studentskyddsombud ska liksom övriga skyddsombud inom universitetet ges utbildning i arbetsmiljöfrågor. Deras deltagande i skyddsarbetet ska tillmätas stor vikt.

3.4 Student med funktionshinder har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för studenten. Behov av stödåtgärder ska anmälas i god tid innan undervisningen startar.

4. Kurs- och utbildningsplaner samt schema

4.1 Kurs- och utbildningsplaner ska, vad avser studier kommande termin, normalt föreligga – även samlade på institutionens hemsida – senast en månad före sista ansökningsdagen.

4.2 Kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella ändringar av uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska finnas tillgängligt – även på utbildningens hemsida – senast en månad före kursstart.

4.3 Obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur ska vara allmänt tillgänglig.

4.4 Schemaändringar bör undvikas. Vid schemaändringar ska berörda studenter informeras snarast möjligt.

4.5 Undervisningstid bör inte schemaläggas efter klockan 18 om inte kursen på förhand är angiven som kvällskurs eller särskilda skäl föreligger.

4.6 Om kurs till vilken antagning skett måste ställas in ska studenterna erbjudas ett fullgott alternativ. Härvid ska samråd ske med studenten.

4.7 Tid för att välja kursombud ska avsättas under schemalagd tid.

5. Examensarbeten/uppsatser

5.1 Områdesstyrelsen ska fastställa riktlinjer för examensarbete. Vid kursens start ska studenten informeras om de bestämmelser och riktlinjer som gäller för examensarbete. Informationen bör innefatta uppgifter om

  • studentens rätt till handledning
  • examensarbetets utformning och genomförande
  • bedömningskriterier
  • uppsatsens omfång och formella utformning
  • oppositionsförfarande
  • vilka handledare som är tillgängliga och i vilken utsträckning studenterna kan välja handledare

5.2 Examensarbete ska i första hand utföras under handledning av disputerade lärare. Handledare för examensarbete bör ha genomgått högskolepedagogisk utbildning innefattande utbildning i uppsatshandledning.

5.3 När handledare utses ska studentens önskemål så långt möjligt tillgodoses.

5.4 Handledning bör ske på i förväg avtalad tid. Handledning bör ske genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan student och handledare.

5.5 Handledningen bör avse bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

5.6 Studenten har rätt till metodundervisning, i samband med examensarbetet eller i kurser som förbereder detta.

5.7 Studenten har rätt att byta handledare om det inte finns särskilda skäl däremot.

5.8 Handledare och examinator bör inte vara samma person.

5.9 Om examensarbetet utgör en del av en kurs eller om det förutsätts genomföras parallellt med en annan kurs bör schemat så långt möjligt läggas så att det under någon del av terminen finns tillräckligt med ostörd tid att ägnas åt uppsatsskrivandet.

6. Kursvärdering

6.1 Vid genomförande av kursvärdering i pappersform eller muntligt ska tid finnas avsatt i kursschemat. Om kursvärderingen sker i annan form ska genomförande och tidsram vara sådana att de uppmuntrar till svar.

6.2 Studenterna ska ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn.

6.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning bör bestämmas i samråd med studentrepresentanter från kursen.

7. Prov och examination

7.1 Examination innebär en prövning av i vad mån en enskild student uppnått lärandemålen för en kurs varvid den enskilda studentens prestation ska vara avgörande för betygssättningen.

7.2 Rättning av skriftliga prov ska i första hand ske så att studenten är anonym i förhållande till den bedömande läraren. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna i samband med att betyg sätts.

7.3 På varje kurs/delkurs ska på samma kursinnehåll anordnas:

– ordinarie prov,

– omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt

– ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov)

7.4 Omprov och uppsamlingsprov ska ställa samma krav som det ordinarie provet.

7.5 Om kursens innehåll väsentligen förändras, genom ändrad kurslitteratur eller på annat sätt, ska institutionen under en tid av ett år erbjuda examination i enlighet med det tidigare kursinnehållet. Student som har haft beviljat studieuppehåll eller kan anföra andra särskilda skäl som t ex långvarig sjukdom har rätt till förlängd övergångstid under ytterligare ett år.

7.6 Med undantag för prov på sommarkurser bör normalt inte några prov äga rum under tiden 10 juni – 15 augusti respektive 22 december – 6 januari. Om student och examinator så kommer överens kan prov genomföras också under dessa perioder.

7.7 Tid och plats för prov och obligatoriska moment ska meddelas studenten vid kursstart. Detta gäller också provregler, som krav för att få genomgå prov, betygsgränser, bedömningsgrunder och tillåtna hjälpmedel.

7.8 Student ska ges tid att förbereda sig inför prov.

7.9 Vid prov som använder poängsättning ska studenten informeras om varje frågas högsta poängantal senast i samband med provtillfället.

7.10 Lärare som är ansvarig för prov bör närvara vid del av provet eller på annat sätt finnas tillgänglig för frågor.

7.11 I anslutning till att betyg tillkännages ska genomgång av provet göras. Genomgången bör företrädesvis vara muntlig.

7.12 Betyg på prov ska ha meddelats studenten senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och inte senare än två veckor före omprovstillfället.

7.13 Student som har godkänts på kurs ska senast 20 arbetsdagar efter begäran härom få kursbevis.

7.14 Student som uppfyller fordringarna för examen ska senast 30 arbetsdagar efter begäran härom få examensbevis.

7.15 Om en students skriftliga prov försvunnit och det kan konstateras att universitetet bär skulden för detta ska nytt prov erbjudas inom en vecka om inte studenten begär att provet förläggs vid senare tillfälle. Studenten ska inte behöva vänta på nästa ordinarie provtillfälle.

7.16 Det är studentens skyldighet att underrätta sig om när och var ett prov äger rum. Institutionen ska hålla upplysningar om tid och plats lätt tillgängliga. Om det kan konstateras att en student av universitetet har fått fel uppgift om tid eller plats för prov eller om prov ej kommer till stånd på grund av misstag från examinators eller institutionens sida ska, efter samråd med studenten, ett nytt provtillfälle erbjudas. Nytt prov ska, om möjligt, hållas senast en vecka efter ordinarie provtillfälle.

7.17 Prov får inte ske efter klockan 19 på vardagar, med undantag för kvällskurser, och ska undvikas på lördagar, söndagar och helgdagar.

8. Obligatoriska moment

8.1 Obligatoriska moment ska vara väl motiverade.

8.2 Ersättning för obligatoriskt moment ska erbjudas student som av särskilda skäl, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.

8.3 Förtroendevald student ska, för att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan eller andra organ som är nödvändiga för studentrepresentantsuppdragets genomförande, då detta är genomförbart, ges möjlighet att vid annan tidpunkt genomgå likvärdiga kursmoment.

9. Komplettering och uppföljning av riktlinjerna

9.1 Beslut om kompletterande riktlinjer för relationen mellan institutioner och studenter fattas av respektive områdesstyrelse.

9.2 Områdesstyrelsen ansvarar för tillämpning och uppföljning av riktlinjerna.