AF vill inte ha kvar Credo

- in Nyheter, Studentliv
@Daniel Kindstrand

Akademiska Föreningen planerar att inte förnya avtalet med Credo Lund som erkänd studentförening till vårterminen. Men redan denna termin uteslöts den kristna föreningen från AF:s hemsida. 

I augusti tidigare i år blev studentföreningen Credo Lund varse om att deras aktiva existens diskuterades inom Akademiska Föreningen, AF. Några månader senare plockades Credo Lund bort från AF:s lista över erkända föreningar, även om avtalet ännu inte löpt ut.

För drygt en vecka sedan informerades Credo Lunds ordförande Caroline Karltorp om att AF:s anser att deras stadgar strider mot nuvarande avtal.

– Vi vet inte varför detta händer just nu men det är något vi vill ha svar på, säger Caroline Karltorp och poängterar att Credo Lund har varit en del av AF sedan 80-talet.

För att som förening utgöra en del inom AF och nyttja tillhörande förmåner och subventioner krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som formuleras i ett speciellt avtal. Enligt AF:s programchef Peter Dahl sker årligen en rutinkontroll av föreningarnas struktur.

– Vid en rutingenomgång tittar vi på om föreningars verksamheter och stadgar ligger i enlighet med reglerna, berättar Peter Dahl och fortsätter:

– Och då har vi kommit fram till att, nej Credo Lunds stadgar och verksamhet går inte i enlighet med framförallt paragraf sex i vårt avtal för erkända studentföreningar.

– Vi har inget emot religiösa föreningar, det vi vänder oss emot är de bedriver åsiktspåverkan som bryter mot avtalet säger Peter Dahl och hänvisar bland annat till att en av Credo Lunds målstadgar.

Avtalsformen uppdaterades senast 2010 och har sedan dess förnyats varje år mellan samtliga erkända föreningar. Men vid årsskiftet kommer inget nytt avtal att tecknas utifrån nuvarande situation, då Peter Dahl menar att Credo Lund brutit mot avtalet.

Att detta händer just nu kan bero på att paragraf sex inte existerade när Credo blev en erkänd studentförening, säger Peter Dahl och hänvisar till att bollen nu ligger hos Credo Lund att anpassa sig efter paragraf sex och sedan ansöka igen.

Att Credo Lund tagits bort från Akademiska Föreningens lista på erkända föreningar villPeter Dahl först inte kommentera. Men efter Lundagårds påpekande under gårdagen valde Akademiska Föreningen att lägga upp Credo Lund på hemsidan igen.

Credo Lund har tidigare gjort ansträngningar för att möta upp till AF:s krav genom att ändra stadgorna gällande medlemskap. Numera måste alla Credo Lunds medlemmar också vara del av Studentlund, eller lösa separat medlemskap i Akademiska föreningen, vilket har gjort att föreningen tappat medlemmar.

– Vi har många som studerar på Malmö högskola så detta har på ett sätt påverkat oss negativt, säger Caroline Karltorp.

Vad får det för konsekvenser om ni inte får vara kvar?

– Blir vi uteslutna ur AF kommer vi att fortfarande klara oss ekonomiskt men vi kommer gå miste om förmånerna. Dock har vi flera medlemmar med juridisk kompetens som kollar på problemet just nu, säger Caroline Karltorp.

På fredag kommer Credo Lund att möta Akademiska Förening för att diskutera ärendet vidare.

 Artikeln har korrigerats efter publicering. Det är möjligt att skaffa separat medlemskap i Akademiska Föreningen för den som är student vid annat lärosäte. 

 

Fakta

[checklist]

Akademiska föreningens regler för erkända föreningar.

 • 1.Föreningen skall ha bedrivit verksamhet sedan minst ett år.
 • 2.Föreningen skall ha stadga.
 • 3.Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Lund/Helsingborg/Malmöregionen.
 • 4.Samtliga föreningens medlemmar skall vara ledamöter i Akademiska Föreningen.
 • 5.Föreningens verksamhet skall ha stark anknytning till studentverksamhet och föreningen skall bedriva egen verksamhet som vänder sig till AFs medlemmar och övriga studenter.
 • 6.Föreningen skall ej ha huvudsaklig kommersiell verksamhet eller bedriva verksamhet som kan betraktas som partipolitisk eller religiös åsiktspåverkan.
 • 7.Föreningens stadgar och mål får ej stå i strid med Akademiska Föreningens allmänna inriktning, syfte och värderingar.
 • 8.Föreningen skall årligen, senast den 1 mars, till Akademiska Föreningen redovisa föreningens funktionärer samt kontaktuppgifter till dessa, en kortare verksamhetsberättelse samt lämna ett intyg om att samtliga av studentföreningens medlemmar är ledamöter i AF. Akademiska Föreningen äger rätt att kontrollera riktigheten i uppgifterna.
 • 9.Föreningen förbinder sig att informera sig om och beakta de policys som gäller för Akademiska Föreningen.
 • 10.Föreningen skall utan dröjsmål rapportera föreändringar som är av intresse för Akademiska
 • Föreningen, bland annat vad det gäller kontaktuppgifter, stadgar och verksamhet som kan ha inverkan på föreningens syfte.
 • 11.I särskilda fall kan Akademiska Föreningens styrelse bevilja dispens från någon av ovannämnda regler. Sådan dispens må endast ges i fall då föreningens verksamhet har särskilt värde för Lunds studenter eller Akademiska Föreningen.
 • 12.Akademiska Föreningen förbehåller sig rätten att neka och frånta en förening dess status somerkänd studentförening.

[/checklist]