Redaktörernas framtid fortsatt oklar

- in Nyheter

Igår skulle Lunds universitets studentkårer, Lus, besluta om eventuella nedskärningar i tidningen Lundagård från tre till två redaktörer. Beslutet sköts dock upp till nästa vecka. Anledningen är att kårrepresentanterna vill förankra beslutet ytterligare i kårerna.

Att frågan är viktig bevisades av att flera representanter från kårerna närvarade på mötet, samt att antalet åhörare var fler än vanligt. Tinget kunde inte enas och nu skjuts beslutet upp till nästa onsdag. För en nedskärning krävs konsensus minus ett, vilket innebär att åtta av nio kårer behöver röster ja för att säga upp en redaktör till sommaren.
– Jag upplevde att mötet höll en konstruktiv ton. Anledningen till att beslut sköts upp är att kårordförandena vill förankra frågan ytterligare i kåren, säger Clara Lundblad, ordförande i Lus.

I dagsläget ser styrelsen för Lus helst att Lundagårds redaktörer får fullfölja sina redaktörskap. Redaktörerna är förtroendevalda att sitta fram till siste juni 2015. Lus ekonomi tillåter i nuläget att organisationens löner kan betalas ut åtminstone till februari nästa år. Efter det riskerar hela organisationen Lus att gå i konkurs så länge kårerna inte skjuter till mer pengar, eller att Lus tar egna lån.

Sänkt kårstöd till Lundagård
Under mötet diskuterades inte att höja kårernas presstöd till tidningen, vilket skulle kunna vara en lösning. År 2010 sänktes presstödet från kårerna till Lundagård med 300 000 kronor. Kårerna var oroliga att intäkterna i form av kåravgifter skulle minska i samband med att kårobligatoriets avskaffande. Dock kom intäkterna att öka som en följd av ett utvidgat kårstöd från universitetets sida. Kårstödet utökades med 66 procent till 125 kronor per helårsstudent i fjol.
– Kårerna är i första hand inte villiga att öka presstödet även om inställning till Lundagård i allmänhet är mer positiv idag jämfört med för ett par år sedan. Personligen anser jag att det bör ske någon form av ekonomisk omfördelning från kårerna till Lundagård, säger Hanna Gunnarsson, styrelseordförande för tidningen Lundagård.

Sjunkande annonsintäkter
I dagsläget finansieras Lundagårds verksamhet till ungefär 20 procent av presstödet från kårerna. Resterande del kommer från annonsintäkter och prenumerationer. Kårerna anser å sin sida att Lundagård i första hand bör öka annonsintäkterna, men det har under de senaste åren blivit svårare för hela tidningsbranschen att locka annonsörer som en följd av en allmän konjunkturnedgång i ekonomin sedan 2008.
– Vi arbetar ständigt med alternativa lösningar. Gamla redaktörer och kårordförande har uttryckt en vilja att bidra till Lundagård rent ekonomiskt. Dessutom har Lundagård beviljats stöd från organisationen Ung Media, säger Hanna Gunnarsson, som tidigare påpekat att den journalistiska produkten riskerar att försämras om nedskärningen görs.

Kort beslutstid
Både Lundagårds redaktörer och kårerna informerades om de eventuella nedskärningarna under torsdagen förra veckan. Flera kårer har haft extrainsatta möten under helgen. Lundagårds redaktörer är ledsna över beskedet att de eventuellt blir uppsagda redan till sommaren 2014. Lundagårds verksamhet fortsätter dock som vanligt under den närmaste tiden.
– Redaktörsfrågan har visserligen diskuterats länge men det var först när vi hade alla siffror som vi pratade med redaktörerna om de eventuella nedskärningarna. Min förhoppning är att ett definitivt beslut kan fattas på onsdag, främst för redaktörerna skull, säger Clara Lundblad, ordförande i Lus.

Fakta

  • [checklist]Lunds universitets studentkårer är en paraplyorganisation för de nio kårerna vid Lunds universitet. Det är kårerna som har mandat att besluta om Lus verksamhet. Lus finansieras av medlemskårerna med 29 kronor per helårsstudent. Av dessa 29 kronor går 19 kronor till Lus kansli för att finansiera verksamheten, och 10 kronor går till att delfinansiera Lundagård.[/checklist]

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

I Lund är jag gammal, i Malmö evigt ung

Glöm presidentvalet! Här är valet du borde bry