Debatt: Det behöver vi för att bygga

- in Debatt

Nya bidrag kommer inte medföra fler bostäder på kort sikt. Det skriver Henrik Krantz, vd för AF Bostäder, i en debattartikel.

I våras aviserade regeringen ett stort bostadspolitiskt projekt som bland annat innebar ett investeringsstöd för byggande av små bostäder. Regeringen har dessutom nyligen presenterat ett ytterligare anslag på 300 miljoner kronor för att få igång ett snabbt byggande av studentbostäder under 2016.

Det är positivt att regeringen har fått upp ögonen för den akuta bristen på studentbostäder och vill göra något åt saken men när det gäller byggande finns inga snabba lösningar. Under de senaste åren har AF Bostäder färdigställt nya bostäder åt 400 studenter och vi vill gärna fortsätta att bygga fler. Vi bygger ordentliga hus som skall kunna fungera som studentboende under många år och då är kvaliteten avgörande. Enkla moduler som uppförs med tillfälligt bygglov lever inte upp till våra kvalitetskrav. Självklart kan bidragen medverka till en bättre ekonomi i det enskilda projektet, men de kommer inte bli den förlösande faktorn som får igång byggandet på kort sikt.

Vi har sedan lång tid identifierat ett antal platser i Lund som lämpar sig för att bygga fler studentbostäder. Vi vet dock att det kommer ta tid innan vi kan sätta spaden i marken eftersom detaljplanearbetet tar tid. När planprocessen väl är avslutad och kommunen har fattat beslut kan planen överklagas av grannar och andra intressenter. Därefter återstår en ansökan om bygglov vilket innebär ytterligare handläggningstid.

Vad kan då göras för att öka tempot? Generellt sett handlar det om att fortsätta den förra regeringens arbete med att försöka minska detaljrikedomen i de regelverk som omgärdar byggandet. Det vore bra om planprocessen kan förenklas ytterligare och om det kan ställs hårdare krav på inblandade myndigheter.

Henrik Krantz är VD för AF Bostäder. Foto från när bostadsområdet Vegalyckan började byggas. Foto: Carl-Johan Kullving
Henrik Krantz är VD för AF Bostäder. Foto från när bostadsområdet Vegalyckan började byggas.
Foto: Carl-Johan Kullving

De aviserade anslaget på 300 miljoner kronor skulle kunna göra bättre nytta om det används så att kommuner och länsstyrelser kan korta sina handläggningstider. Kommunerna skulle till exempel kunna söka bidrag för att anställa fler planarkitekter. Det vore också önskvärt om ett sådant bidrag öronmärks för arbete med planer för studentbostadsprojekt och att det ställs krav på handläggningstider. Så länge dagens brist på studentbostäder kvarstår kommer vi från AF Bostäders sida att göra allt som står i vår makt för att få fram fler bra studentbostäder till en rimlig kostnad.

Henrik Krantz, vd, AF bostäder