Kvinnliga studenter oroas mer av sina skulder

- in Nyheter
@Tindra Englund

Enligt en ny rapport från CSN är kvinnor mindre benägna att ta studielån. Dessutom arbetar kvinnor oftare än män vid sidan av studierna för att slippa ta studielån men anger också att de är betydligt mer stressade.

Män med studiemedel är mindre påverkade av att ta studielån än kvinnor.
– Kvinnor försöker betydligt oftare än män hålla nere sin skuldsättning, bland annat genom arbete vid sidan av studierna. Män anger oftare att de tar studielån som de egentligen inte behöver för att klara sitt uppehälle, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Kvinnor bättre på att betala tillbaka
Kvinnor betalar in en högre andel av det belopp som debiteras när de börjat betala tillbaka på studielånen. CSN bedömer att det kan vara en spegling av kvinnors mer försiktiga attityd till låntagande.

Däremot upplever kvinnor i allmänhet att deras studiesituationen är bättre. En bidragande orsak kan vara att kvinnor oftare än män upplever att de får stöd i sina studier från familj och vänner.
– Samtidigt upplever kvinnor i mycket högre utsträckning hälsobesvär som går att relatera till stress och oro. Det finns ett samband mellan kvinnors höga krav på sig själva, ett upplevt högt studietempo och upplevelsen av hälsobesvär i form av stress och oro. Män tycks ställa lägre krav på sig själva eller upp­lever åtminstone inte att dessa krav påverkar dem och deras studier negativt, säger Carl-Johan Stolt.

Betydligt fler kvinnor känner sig stressade
Studerande kvinnor upplever i betydligt högre utsträckning att de har fysiska besvär under studietiden – ont i nacke, rygg, axlar och skuldror.

I studien har 81 procent av kvinnorna svarat ja på frågan om de ofta känner sig stressade. Motsvarande siffra för männen är 63 procent. Dessutom uppger 62 procent av kvinnorna att de ofta har ont i rygg/nacke/axlar/skuldror. Motsvarande siffra för männen är endast 36 procent.

Förändrar inte CSN:s arbete
Carl-Johan Stolt tror inte att resultaten från undersökningen kommer att leda till ett förändrat arbete från CSNs sida.
– Vi kan rimligen inte agera olika gentemot personer på grund av kön. Däremot tror jag att skillnader mellan hur kvinnor och män upplever och använder studiestödet kan vara viktigt att känna till ur ett politiskt perspektiv. Genom att få en bild av detta kan man se att eventuella lagändringar kan slå olika mot män och kvinnor, säger Carl-Johan Stolt.

Syftet med CSN:s rapport att öka förståelsen av studier och studiestödet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten bygger på en enkätundersökning som besvarades av cirka 6 800 studerande.