Utbildning till överpris

- in Nyheter

Utländska studenter betalar överpriser för utbildningar vid Lunds universitet. Jack Senften, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, menar att avgifterna är problematiska och exkluderande.

Drygt 73 miljoner kronor. Så mycket var Lunds universitets intäkter från betalande studenter utanför EES år 2016. Av Lunds universitets 41 000 studenter betalar 580 av dessa för sin utbildning.

Sedan 2011 ska studenter utanför ESS betala både antagnings- och studieavgift, vilket för många blir dyrt. Hur dyrt varierar, men den genomsnittliga kostnaden är 126 000 kronor per år, vilket är 51 000 kronor mer än vad utbildningarna beräknas kosta.

I Universitetskanslerämbetets (UKÄ) rapport Kartläggning av studieavgifter (2017) framgår varför. I avgifterna ingår extra påslag som bland annat ska täcka kostnaderna för studieadministration, vägledning, ekonomisk administration, marknadsföring och rekrytering.

Ytterligare en förklaring till skillnaderna är att de betalande studenterna ofta väljer dyrare utbildningsområden.

Fått skarp kritik
Enligt Jack Senften, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), är avgifterna både problematiska och exkluderande.
– Avgifterna försvårar det uppdrag man har i högskolelagen om breddad rekrytering och deltagande då man särskiljer en viss kategori studenter med en betalningskraftig socioekonomisk bakgrund. I samband med studieavgifternas införande skedde en drastisk minskning av studenter från exempelvis Afrika, säger Jack Senften.

Enligt Richard Stenelo, avdelningschef för Externa relationer vid Lunds universitet, är avgifterna inte särskilt höga.
– Jag skulle inte vilja säga att det är dyrt i en internationell jämförelse och de extra kostnader som uppstår måste täckas av studieavgifterna. Det får vi inte använda skattemedel för, säger Richard Stenelo.

Lus har riktat skarp kritik mot hur Lunds universitet redovisar avgifterna och anser att det måste skapas ett mer gediget underlag för vad avgifterna går till.
– Vi vill ha ett större underlag för vad som innefattar den samlade kostnaden och de olika påslagen, särskilt när det gäller posten marknadsföring och agenter. Det behövs en diskussion kring vad vi tycker är skälig marknadsföring och det är inte någon självklarhet att studenterna ska betala för det, säger Jack Senften.

Mycket billgare vid MAH
Vid Malmö högskola är den genomsnittliga studieavgiften 46 000 kronor för studenter utanför EES.

Martin Gagner, internationell handläggare vid Malmö högskola, anser att studieavgifterna är en relativt oreglerad verksamhet som öppnar upp för lokala tolkningar.
– Transparensen i den del av studieavgifterna som överstiger statliga ersättningsbelopp är generellt mycket dålig. Jag hoppas att det i framtiden blir en mer samstämmig praxis lärosätena emellan så att vi kan få mer jämförbara avgiftsnivåer, säger Martin Gagner.

EES och UKÄ

EES är en förkortning för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samtliga EU-länder, Liechtenstein, Island och Norge ingår.

Medborgare som inte kommer från något av dessa länder och som inte ingår i ett utbytesprogram måste betala för sina studier i Sverige.

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) uppdrag är att granska utbildningarnas kvalitet, analysera och följa upp utveckling, samt att bevaka studenternas rättssäkerhet.

Svenska lärosäten finansieras till stor del av statliga anslag och olika utbildningsområden får olika mycket pengar. Ju högre ersättningsbeloppen är desto högre sätts studieavgifterna för studenter utanför EES.