Nu ska sjöpungar användas till bioetanol

- in Nyheter
@Tindra Englund

Vid Luleå tekniska universitet tillvaratar forskarna sjöpungens cellulosarika ytterhölje och omvandlar det till etanol.

– Vi ska utveckla en process som gör att vi av ytterhöljet på sjöpungen kan tillverka bioetanol motsvarande femtio procent av den årliga efterfrågan på etanol i Sverige, säger Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Den svenska sjöpungen, Ciona intestinalis, är en kondomliknande organism som tillhör manteldjuren (ryggradslöst djur). Manteln på sjöpungen Ciona består till 60 procent av det cellulosaliknande ämnet tunicin. Ett ämne som det enligt forskarna går att tillverka bioetanol av.
– Tidiga försök som vi gjort, visar att vi nu uppnår 85 procents utbyte vid tillverkning av etanol från sjöpungens cellulosa. Nu ska vi förbättra processen ytterligare, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Förhoppningen är att man ska kunna utvinna stora mängder cellulosa från den odlade sjöpungen och en hektar odling kan ge upp till 200 ton cellulosa per år. Därmed förväntas sjöpungarna kunna tillgodose en stor del av Sveriges årliga bioetanolkonsumtion.
– Den odlade biomassan kan användas som råvara till förnyelsebar energiproduktion eller för att producera ekologisk foderråvara. Genom odling och skörd av sjöpung tas även stora mängder kväve och fosfor upp ur havet, vilket kraftigt motverkar övergödning, säger Ulrika Rova.

Luleå tekniska universitet har tillsammans med företaget Marin Biogas AB (som odlar Sjöpungar) tilldelats 4,7 miljoner av Energimyndigheten för att utveckla processen att producera bioetanol från sjöpungar.

_________________________________________________________________________________________

Sjöpungen

  • Är ett ryggradslöst djur som lever på plankton.
  • Odlas i stor skala på Bohuskusten.
  • Sjöpungarna sitter ofta tätt tillsammans i stort antal.