DEBATT: ”Juristprogrammet gör oss till forskare – inte jurister”

- in Debatt
@Lundagård

Det är ofrånkomligt att juristutbildningen är en akademisk utbildning.  Det skriver  Johan Reimer, ordförande för Juridiska Föreningen, i en replik till Oskar Madunic Olssons krönika

Vi jobbar ständigt tillsammans med Juridiska Fakulteten för att vi juriststudenter ska få en så bra utbildning som möjligt. För att få en så bra utbildning som möjligt tror vi att det både behövs teoretiska moment såväl som praktiska moment där studenterna får chansen att använda de juridiska kunskaper man har knutit till sig under sina år på juristutbildningen.

För juristexamen ska studenten kunna visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade bedömningar, vilket innefattar god förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information.

Den avancerade nivån har inriktning mot fördjupning inom juridiska ämnesområden och fördjupade färdigheter och förmågor av betydelse för den yrkesverksamma juristen.

Detta är två citat, som båda kommer från juristprogrammets aktuella utbildningsplan (JAJUP 2010-01-18).

Det är ofrånkomligt att juristutbildningen är en akademisk utbildning. Att det är en akademisk utbildning innebär dock inte att man ska undervärdera att det är viktigt med praktisk juridisk färdighetsträning, men för att kunna tillgodogöra sig denna krävs det också att man har de teoretiska grunderna, verktygen, för att kunna bli en bra jurist.

Frågan om den praktiska juridiken, såsom författaren tar upp i sin artikel, är ett ständigt aktuellt ämne. Tillsammans med fakulteten har vi därför under ett antal års tid jobbat med ett s.k. professionsträningsprojekt, där fakulteten och studentrepresentanter tillsammans med yrkesaktiva jurister jobbat med frågor kring vad som efterfrågas på arbetsmarknaden bland nyutexaminerade jurister, och under pågående år jobbar vi med att implementera projektets förslag. Detta projekt har bland annat lett till en ny fördjupningskurs om juridisk kommunikation, en kurs som behandlar just hur en kommunicerar juridik till icke jurister. Denna kurs var en av de mest sökta kurserna vid antagningen till vårens fördjupningskurser. Det har även lett till andra former av examinerande moment, såsom just avtalsskrivning.

Utöver detta erbjuder även fakulteten praktik såväl under grundterminerna (en vecka) som på avancerad nivå (genom kursen arbetsplatsanknutet utredningsarbete, APU), motsvarande 15 eller 30 HP. Det finns också möjligheter till uppsatspraktik i samband med examensarbetet.  Även Juridiska Föreningen erbjuder sommarpraktikplatser till Lunds juristsstudenter.

Men för att kunna praktikisera juridiken krävs det också att studenterna besitter de teoretiska kunskaper som ligger till grund för juridiken. Därför är en av de prioriterade frågor vi har i vårt arbete mot fakulteten att utbildningen ska främja ett kritiskt och värderande förhållningsätt till rätten och dess roll i samhället (3.1 Juridiska Föreningens åsiktsprogram). För att juriststudenterna vid Lunds Universitet inte endast ska bli verktyg utan självständigt utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som vittnar om integritet och kunnighet i ämnet, krävs det att studenterna lär sig den grundläggande metodiken och teorin bakom juridiken, och där också är innehar ett kritiskt förhållningssätt till juridiken som sådan.

JF anser att Juridiska fakulteten ska erbjuda en bred grundutbildning inom juridik och bör ha som målsättning att bli den mest framstående juristutbildningen i landet (4.2 Juridiska Föreningens åsiktsprogram). Vi är av åsikten att för att Lunds juristutbildning ska vara den mest framstående utbildningen i Sverige krävs det att examinerade studenter inte bara är akademiker, men inte heller bara praktiker. Lunds Universitets motto är beredd till bådadera – och som juriststudent idag måste du vara beredd till både teori och praktik, för att Lund ska kunna examinera Sveriges främsta juriststudenter.

/ Johan Reimer

Ordförande Juridiska Föreningen