Radonhalterna i Lund utreds – Tusentals studenter påverkas av mätningarna

- in Nyheter

AF Bostäder och nationerna utför i nuläget mätningar för att undersöka radonhalten i sina bostadsområden. Radon är en osynlig men cancerogen gas som framför allt finns i marken.

– Läser man olika rapporter från dagspress och intresseorganisationer är det lätt att få uppfattningen att radon orsakar en stor del av lungcancerfall. Men alla rapporter på området tar inte hänsyn till rökning. Däremot kan man med stor sannolikhet säga att rökning plus utsättning för radon ger ytterligare ökad risk för lungcancer men huvudproblemet är rökningen, säger Hans Brunnström, docent vid Onkologi och Patologi vid Lunds universitet.

Radon är en radioaktiv, luktfri och osynlig gas som finns i luft, mark och vatten, där mark är den vanligaste källan. Dessutom går det även att hitta i byggnadsmaterialet blåbetong vilket användes från 1930-talet till slutet av 70-talet. Radon är cancerogent och Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Före år 2020 ska alla fastighetsägare i Sverige ha mätt en viss andel av sina bostäder samt utfört åtgärder om radonhalten är för hög. Detta gäller samtliga bostäder med direkt markkontakt och minst 20 procent av lägenheter på högre plan. Detta är i enlighet med ”God bebyggd miljö” som är ett av de 15 miljömål som Riksdagen satt upp.

Generellt sett överstiger cirka 5–10 procent av mätningarna
i Lunds kommun riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft. Störst risk för markradon finns framför allt inom Södra Sandby och området från Södra Sandby västerut mot östra och nordöstra Lund samt norr ut mot Stångby och vidare mot Håstad.

– Tidigare har man gjort radonmätningar lite här och där. En skillnad är nu att mätningarna görs mer metodiskt och där kan vi från kommunens sida kontrollera att fastighetsägare som AF Bostäder utför sina mätningar enligt tidsplan, säger Annika Skoog, miljöinspektör på Lunds kommun.

AF Bostäder påbörjade sina mätningar under våren 2016. Sex bostadsområden har avklarats och under hösten kommer mätningar ske på Magasinet, Parentesen och Vildanden. Undersökning av radonhalter i fastigheter ska enligt riktlinjer äga rum
i minst 60 dagar någon gång mellan oktober och maj. Eftersom mätningarna kommer påverka många studenter har AF Bostäder enligt egen utsago valt att vara transparenta i informationen till sina boende.

– På vår webbplats kan alla ta del av de övergripande resultaten för aktuella radonmätningar. Hyresgästerna kan även kontakta oss om de är intresserade av att veta exakta mätresultat från deras bostad. Vi har två medarbetare som jobbar med att sätta ut mätdosan i studentbostäderna. De får en kvalitetssäkrande roll men dessutom skapas en personlig kontakt med studenterna, säger Klara Svensson, hållbarhetskoordinator på AF Bostäder.

Tusentalet radonmätningar har redan genomförts och ett tiotal bostäder med förhöjda värden har upptäckts. De berörda hyresgästerna har informerats och inomhusluften i samtliga lägenheter har åtgärdats. Det finns ingen förekomst av byggnadsmaterialet blå lättbetong. Radon förekommer dock naturligt i marken och kan på så sätt ta sig in i inomhusluften.

Mätningarna utförs genom att utplacera så kallade radondosor i minst två rum. Det riktvärde för radonhalter som gäller i Sverige avser ett medelvärde för hela året och därför är det viktigt att mäta under en lång period. Dessutom varierar radonhalten både med dygnet och med årstiderna eftersom människor vädrar mer under varmare perioder. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det bra att mäta under kallare månader då det inte vädras i samma utsträckning och tilluften därför är mindre.

Rose-Marie Stolpe är ansvarig för radonmätningarna på AF Bostäder. Foto: Nicklas Rudfell/Press

– Ventilationen är väldigt viktig. Det gäller både med avseende på radon för att det inte ska nå höga värden men också rent generellt. Är tilluften dålig i studentbostaden kan man lätt känna sig trött och hängig. Så stäng inte av eller blockera er ventilation, säger Rose-Marie Stolpe ansvarig för radonmätningarna på AF Bostäder.

Blekingska nationen: Vår senaste radonmätning gjordes för knappt ett år sedan och den visade att samtliga bostäder med god marginal låg under gränsvärdet. Ett enstaka rum avvek något men även det låg inom riktvärdet för vad som är godkänt. För säkerhets skull har vi mätt i det rummet igen och väntar nu på resultatet.Anledningen till att vi gör mätningarna är av omsorg om våra hyresgäster. I samband med att vi gjort radonmätningar har vi förstås också informerat om varför. Som hyresvärd tar vi kontinuerligt del av lagändringar och nya bestämmelser vilket gör att vi ser det som en skyldighet att hålla oss informerade, enligt Johan Dalén, ordförande i Blekingskas studentbostadsstiftelse Herulero.

Göteborgs nation: Vi anställde en firma som utförde mätningar i korridorsrummen och andra lokaler. Mätningarna visade inte på skadliga nivåer i någon av nationens lokaler, uppger Jacob Sandefeldt, ansvarig för bostadshuset på Göteborgs nation.

Helsingkrona nation: Enligt Jesper Stenqvist, husförman för Helsingkrona nation påbörjas mätningarna snart.

Kalmar nation: Vi utförde radonmätningar på Kalmargården under föregående termin och fick resultaten i början av sommaren. De visade att vi inte har några problem. I och med detta uppmärksammade vi även boende om det. Miljönämnden var mycket tillmötesgående när det gällde information om hur det skulle gå till och varför det skulle göras, uppger Kalmar nations husförman.

Smålands nation: Vi kommer att påbörja radonmätningen i oktober månad, uppger Carl-Gustaf Jönsson, ordförande för Smålands nations bostäder.

Sydskånska nationen: Vi gjorde en radonmätning för ett halvår sedan och hade inga höga halter
i huset. Både huset och källarlokalerna mättes och alla boende informerades om mätningen, uppger Sebastian Thor, husförman på Sydskånska nationen.

Västgöta nation: På ansvarig myndighets uppmaning gjorde vi senast i våras en radonmätning
i en viss andel av vår fastighet och skickade resultaten som inte visade på höga halter av radon. Vi tycker att information från kommun och myndigheter var tydlig och enkel att följa, uppger Nils Randerz, husförman på Västgöta nation.

Malmö nation: Har inte fått svar på sina mätningar ännu.

Fotnot: Lundagård har sökt, men inte fått svar från resterande nationer.

Radon är en radioaktiv, luktlös och färglös ädelgas som bildas i jordskorpan som ett naturligt steg i sönderfallskedjan från uran till bly.

Då radon avsöndras från vissa bygggnadsmaterial och även naturligt från marken kan koncentrationer av gasen byggas upp i exempelvis källare och krypgrunder.

Exponering för radon och dess sönderfallsprodukter, radondöttrar, leder till ökad risk för att drabbas av allvarliga hälsoeffekter. Sannolikheten för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för rökare än för icke-rökare.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten