Lus fokuserar på jämställd representation

- in Nyheter

Runtom i Sverige flaggas det för bristande studentrepresentation. En utveckling som aktualiseras när Lunds universitets studentkårer (Lus) står i kast med valberedningen inför fyllnaden av sina förtroendeposter. Genom ökat fokus på jämställdhet hoppas Lus få större bredd i sina ansökningar.

– Tidigare år har vi sett en överrepresentation av män på vissa representationsposter. Av den anledningen har vi i valberedningen inför året fått i uppgift att särskilt beakta jämställdhetsaspekter i vårt arbete, säger Jack Senften, ordförande i Lus valberedning.

I dag är sista dagen för kandidatur och nominering till Lus förtroendeposter för verksamhetsåret 2018-2019. I det Facebook-evenemang som förkunnar att ansökningsperioden har öppnat förmedlas att valberedningen inför i år har beslutat implementera en ny policy. Om sökfältet för en förtroendepost som genererar arvode från universitetet skulle vara enkönat kommer posten att utlysas på nytt.
– Detta är ett beslut som fattats av valberedningen för att tillmötesgå studentkårernas efterlysning av mer jämställd representation på förtroendeposterna. Det är första gången vi implementerar en sådan åtgärd och vi hoppas via det kunna få in fler kvalificerade kandidaturer, säger Jack Senften.

Jack Senften betonar att eventuella nya utlysningar inte kommer att påverka den individuella bedömningen av kandidaturerna. På så sätt menar han att åtgärden inte bör förknippas med en könskvotering utan ett sätt att försöka bredda sökfältet som tidigare har identifierats som smalt.

Studentrepresentation i en bredare bemärkelse har varit ett aktuellt ämne det gångna året. Under 2017 presenterade nämligen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en rapport i vilken studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets fall kartlades. UKÄ konstaterar i rapporten att en majoritet av de svenska lärosätena har brister i sin studentrepresentation då stolar som är tänkta att fyllas av studenter står tomma.

Martin Hansen, ordförande i Lus, identifierar problematiken men ser en skillnad mellan det nationella läget och hur det ser ut i Lund.
– Jag upplever att vi inte har haft riktigt samma problematik som man haft vid andra lärosäten. Detta mycket på grund av samarbetet i Studentlund och att TLTH har så bra kontakt med sina medlemmar, säger Martin Hansen.

Däremot reflekterar Martin Hansen kring att även Lus har förbättringspotential när det kommer till sin externa kommunikationen som är viktig för att berörda parter ska ha vetskap om utlysande av förtroendeposter.
– Vi jobbar med riktade inlägg i sociala medier och sen ligger mycket ansvar på kårerna själva att informera sina medlemmar men vi kan bli bättre på att nå ut med relevant information, säger Martin Hansen.