En person får representera alla kårens mandat

- in Nyheter

I onsdags röstade kårerna för att en person ska kunna representera en kårs alla mandat på valting. Förutom Lundaekonomerna som reserverade sig mot beslutet röstade samtliga kårer för att bifalla ändringen.

Till onsdagens Lus ting (Lunds universitets studentkårers högsta beslutande organ) hade Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) skickat in en motion som rörde mandatfördelningen under valting. Enligt nuvarande stadga måste en kårs varje mandat motsvaras av en fysisk person på mötet (valting). Den föreslagna ändringen skulle göra det möjligt för en företrädare att representera alla kårens mandat.

Efter att Maria Gunnarsson, ordförande på TLTH, föredragit motionen följde diskussion. Kritiker till förslaget drog paralleller till hur det fungerar i Sveriges riksdag. Där får en person endast representera ett mandat. Ett annat orosmoln var att en ändring av detta slag skulle bidra till att beslut blir sämre förankrade hos kåren.

Lundaekonomerna valde som enda kår att reservera sig mot beslutet.

– Vi reserverade oss mot det beslutet eftersom det inte är förenligt med den demokratiska process som kårerna ska stå för. Om en person sitter på alla mandaten så hindrar det mångfald i diskussionerna samt en risk att en person styr alla mandat, säger Adam Åberg, ordförande för Lundaekonomerna i en intervju med Lundagård dagen efter mötet.

Förespråkare för beslutet menade däremot att om kårerna inte förankrar sina beslut så är detta ett internt problem inom den enskilda kåren. I en tidigare intervju med Lundagård förklarar Gustav Ekström, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) att en person redan representerar hela kåren vid flera möten.

– Det sker redan på Lus ting och på ordförandekollegiet. Jag sitter som ordförande och representerar alla från HT- området (humanistiska och teologiska reds. anm.). Och där ses det ju inte som ett demokratiskt problem. Det demokratiska problemet är snarare ifall man inte lyckas ha en bra förankring med kåren sedan tidigare och man inte representerar studenterna. Men det är i så fall ett internproblem för den enskilda kåren, säger Gustav Ekström.

Under tinget var däremot flera kårer överens om att den föreslagna ändringen inte var tydligt formulerad utan behövde preciseras. Följande förslag till ändring kom in och bifölls sedan i omröstningen:

”Ett mandat ska motsvaras av en fysisk person närvarande på mötet. Fler än ett mandat kan motsvaras av en och samma person.”

Eftersom ändringen innebär förändring av Lus stadgar måste det ske ytterligare en omröstning om samma beslut vid ting under nästkommande verksamhetsår. Tidigast kan alltså ändringen börja gälla vid valting nästa verksamhetsår. Nästa verksamhetsår börjar juli 2019.