Kvinnor dominerar kårer och nationer

- in Feature

En undersökning som Lundagård har gjort visar att kvinnor varit i majoritet på ordförandeposterna på nationer och kårer de senaste fem åren. Har kvinnorna tagit över eller är det en proportionerlig representation av en universitetsvärld som sedan 1970-talet varit kvinnodominerad? 

Könsfördelning bland nationernas kuratorer de senaste fem åren. Uppgift saknas för Smålands nation. SSK: Sydskånska nationen; Bl: Blekingska nationen; Hl: Hallands nation; Gbg: Göteborgs nation; Hb: Helsingkrona nation; Ld: Lunds nation; Kl: Kalmar nation; ÖG: Östgöta nation; Wl: Wermlands nation; Ml: Malmö nation; VG: Västgöta nation; Kr: Kristianstads nation; Sm: Smålands nation

 

I dag är nio av tolv kuratorer kvinnor och under de senaste fem åren har 58 procent av kuratorsposterna utgjorts av kvinnor. Hur det ser ut mellan nationerna varierar. Medan Helsingkrona nation endast haft en kvinna som kurator de senaste fem åren har Kristianstads nation bara haft kvinnliga kuratorer. Kristianstads nationskurator Barbora Harmatová ser inget problem med detta.

– Vi har ett väldigt jämställt kuratel och man kan inte dra några slutsatser om jämställdhet genom att bara titta på en post, säger hon.

Hon menar att det läggs för stor vikt vid kön och säger att kön inte är en parameter som Kristianstads nation tar hänsyn till vid tillsättning av poster.

– Vi tittar på personernas kompetens och inte deras kön, säger Barbora Harmatová.

Resultaten ska ses mot bakgrund av att kvinnor sedan år 1977 varit i majoritet i studentvärlden. I dag är omkring sex av tio studenter kvinnor. Ordförande för Kuratorskollegiet, Gustav Åkesson, tycker att resultaten från Lundagårds undersökning ligger i linje med detta.

– Det är inget förvånande resultat utan speglar studentpopulationen. När man tillsätter poster är antal sökande ofta få och man väljer på kompetens och inte på kön, säger han och tillägger att nationerna i dag är mycket jämställda.

Bland kårerna har 56 procent av kårordföranden de senaste fem åren varit kvinnor. Även här varierar det mellan de olika kårerna. En kår som sticker ut är Lunds Naturvetarkår (LUNA) som trots att kårens medlemmar utgörs av 55 procent män, har haft fyra av fem kvinnor på posten. Ordförande Hanna Sjö menar att kåren i sin helhet är jämställd och ser inget problem med kvinnodominansen på ordförandeposten.

– I övrigt har vi en väldigt jämställd kår och vid posttillsättningen försöker vi vara så kompetensbaserade som möjligt, säger hon.

På Lunds universitets studentkårer (Lus) jobbar man aktivt för att posterna inom organisationen ska vara jämnt fördelade mellan könen. Som ett led i detta beslutade Lus valberedning förra året att återutlysa poster där sökanden endast var av ett kön.

– Jag tror inte vi har för stort fokus på kön. Vid tillsättningar är kompetens det avgörande men jämn könsfördelning är viktigt för att ha en inkluderande organisation, säger ordförande Christina Abdulahad.

Hon menar att det är relevant att räkna på representation och tycker inte att man ska stanna vid kön.

– Det finns många olika mångfaldsparametrar som man också bör titta på för att synliggöra normer och skevheter som finns. Där har vi mycket kvar att jobba på.

Fotnot: I papperstidningsversionen av den här artikeln hade grafiken för Samhällsvetarkåren trillat bort.