Replik: Åsikter säkrar en god kvalitet

- in Nyheter

Studentkårerna anser att studenternas åsikter verkligen kan leda till förbättring och i det underlag som Isak Skogstad utdömer som irrelevant finns det åsikter som i slutändan verkligen säkrar en god kvalitet, menar Oskar M Wiik och Matilda Byström. 

Studenternas åsikter om de kurser de deltagit i saknar kvalitativ relevans och är därmed helt ointressanta skriver Isak Skogstad, lärare och författare, i Lundagård. Men bara för att ett instrument är trubbigt – och potentiellt i behov av uppdatering – betyder väl inte det att vi ska avskriva underlaget eller behovet av instrumentet överhuvudtaget?

Som Isak skriver i sin text är det reglerat i Högskoleförordningen att studenter ska ha rätt att framföra sina synpunkter om en kurs samt att dessa åsikter ska sammanställas och hållas tillgängliga för studenterna. Grundtanken var förhoppningsvis att det dels skulle gynna studenterna som kunde få värdefull information om en kurs innan de deltog i den, men även att det skulle gynna lärosätet i att de får ta del av ett potentiellt förbättringsunderlag för olika kurser.

Enligt Isak ligger problemen i att studenternas åsikter inte är relevanta ur ett kvalitétsperspektiv. Denna tes underbyggs med amerikanska studier, baserade på ett undervisningssystem som skiljer sig från det svenska, samtidigt som det finns såväl svenska som amerikanska studier som säger raka motsatsen. De omnämnda forskningsstudierna visar på att omständigheterna under vilka kursen hålls påverkar resultatet i en utvärdering på ett oproportionerligt sätt. Han nämner exempel som att vilken tid på dagen kursen ligger eller hur många bänkrader som finns i föreläsningssalen påverkar utvärderingen.

Inom vetenskapen har dock alla studier och undersökningar ett visst brus: data som samlas in som i slutändan inte bidrar till resultatet, men som ändå har en fundamental roll. Ber man individer om öppna och ärliga åsikter får man räkna med detta brus. Men det innebär inte att resultatet i slutändan helt saknar relevans. Studentkårerna anser att studenternas åsikter verkligen kan leda till förbättring och i det underlag som Isak utdömer som irrelevant finns det åsikter som i slutändan verkligen säkrar en god kvalitet.

I alla undersökningar är det väldigt viktigt för kvaliteten på svaren hur man formulerar frågorna och det finns även bra exempel på kursvärderingar. Ett exempel är Lunds Tekniska Högskolas utvärderingssystem CEQ. Systemet har ett klart studentfokus, eftersom det faktiskt ändå rör studenternas upplevelse av kursen, och kompletteras sedan med andra mått på undervisningskvalitet. Systemet inkluderar även en integritetsgranskning av svaren som utförs av studentkåren, så att det inte ska vara jobbigt för individuella lärare att gå igenom dem.

Hur man väljer att genomföra kursvärderingar är upp till varje lärosäte och det är en ganska rimlig gissning att sätten att genomföra dem på är nästan lika många som lärosätena själva. Som med allt finns det förbättringspotential. Även här är det upp till lärosätena att, i dialog med studenterna, uppdatera och förbättra sina kursvärderingssystem och ta fram bra system som gynnar utbildningskvaliteten om de känner att de nuvarande svaren är av mindre relevans. Samtidigt är det upp till lärarnas pedagogiska kompetens att ta till vara på studenternas svar för att kunna göra kursen bättre vid behov.

Istället för att, underförstått, argumentera att kursvärderingarna är överflödiga för att studenternas svar är ointressanta, är det inte bättre att argumentera för att lärosätena ska förändra sina system och lärarnas pedagogiska kompetens ska höjas så att kursvärderingarna kan förbättras och få större genomslag? Kanske är en app lösningen, i sinom tid. Vem vet? Charmen med tidens ständiga förändring och akademins utveckling är väl just det, att man aldrig vet vad nästa briljanta lösning är på dagens problem.

I slutändan handlar det ju trots allt om att samla in studenternas upplevelse av kursen, då det väl är för studenternas skull kursen hålls? Då vet vi nog någon annan åsikt som är rätt ointressant i frågan.

Oskar M Wiik
Ordförande
Stockholms studentkårers centralorganisation

Matilda Byström
Vice ordförande Lunds universitets studentkårer