Förvaltningsrätten avslår LU:s yrkande

- in Nyheter

Lunds universitet (LU) har överklagat Högskolans avskiljandenämnds (HAN) beslut om att avslå avskiljandet av en student som gjort sig skyldig till våldtäkt från sin utbildning. Nu har förvaltningsdomstolen meddelat att student kommer få fortsätta studera till dess att den tagit ställning till överklagandet.

I september avslog Högskolans avskiljandenämnd (HAN) Lund universitets (LU) ansökan om avskiljande för den läkarstudent som dömts till två års fängelse för våldtäkt. Anledningen var att den aktuella domen överklagats och därför inte vunnit laga kraft, vilket är ett kriterium för att HAN ska beakta domen vid prövning. Rektorn Torbjörn von Schantz valde att överklaga HAN:s beslut till förvaltningsdomstol och menar att studenten fortfarande borde avskiljas från sin utbildning i väntan på hovrättens dom. Vidare framställdes ett yrkande om att avskilja studenten fram till dess att förvaltningsrätten meddelat sitt beslut, så kallat interimistiskt förordnande. Det skulle innebära att HAN:s beslut tills vidare inte gäller och att domstolens beslut om avskiljande ska gälla istället.

Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat sitt slutliga beslut. Men i oktober lämnades en deldom där yrkandet om interimistiskt förordnande avslogs. Domen ska alltså inte vara gällande tills vidare. Studenten kommer därmed inte att avskiljas från sin utbildning under tiden för förvaltningsrättens prövning. Kraven för interimistiskt förordnande är höga. Enligt domstolspraxis krävs det en hög grad av sannolikhet att avgörandet kommer ändras i sak, vilket domstolen ansåg att det saknades i det aktuella fallet.

Lundagård har kontaktat föredragande jurist Lisa Karlsson, som inte vill lämna en kommentar.