Våldtäktsdömd student får fortsätta på läkarprogrammet

- in Nyheter

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) har avslagit Lunds universitets (LU) begäran om att avskilja en student som dömts till två års fängelse för våldtäkt. Anledningen är att domen överklagats och ännu inte vunnit laga kraft. Nu pågår en diskussion om huruvida lagstiftningen kring avskiljande bör ses över.

Det var i somras som en student vid Lunds universitet dömdes till två års fängelse för våldtäkt. Mannen har därefter överklagat tingsrättsdomen till hovrätten, vilket innebär att domen ännu inte vunnit laga kraft och att fängelsestraffet inte har verkställts. Hovrättsförhandlingarna kommer att ta plats i mitten av januari nästa år.

Trots detta valde rektor Torbjörn von Schantz i juli att begära ett interimistiskt avskiljande av studenten. Rektorn ansåg att brottet var så pass allvarligt och risken att studenten skulle skada medstudenter så stor att det inte gick att vänta på att domen skulle vinna laga kraft.

I anmälan till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) angav rektorn att det fanns en påtaglig risk att patienter som läkarstudenter möter, både under och efter utbildningen, skadas genom kontakt med mannen. Vidare påpekas att det fanns risk för psykiskt lidande för brottsoffret som riskerar att stöta på mannen i utbildningssammanhang. Enligt rektorn fanns även risk för en otrygg undervisningsmiljö för andra studenter på läkarutbildningen.

Studenten har till sitt försvar anfört att han har överklagat domen och därtill nekar till brott. Han beskriver sig som en icke-våldsam person och berättar att han bedrivit sina studier på ett fläckfritt och problemfritt sätt.

I sitt beslut slår HAN fast att en laga kraft vunnen dom är en förutsättning för att kunna avskiljas. HAN ser inte heller att mannen på annat sätt uppfyller kriterierna för avskiljande, såsom risk att skada andra, missbruk eller psykisk störning. HAN har därför avslagit LU:s avskiljandeansökan.

Rektorn kan nu överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Till Lundagård meddelar han att det pågår diskussioner om överklagande, men vill inte kommentera saken närmare.

Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund, berättar att medicinska fakulteten håller fast vid att studenten ska avskiljas från läkarprogrammet.

– Vi känner att vi bär ett särskilt ansvar. Det rör sig om läkarutbildningen som omfattar patientkontakt och vi har ett ansvar för att patienter ska känna fullt förtroende för sjukvårdspersonalen som de möter, säger hon.

I nuläget kommer mannen alltså få fortsätta studera. Men Region Skåne, som samarbetar med Medicinska fakulteten i form av praktik, har meddelat att de inte kan ta emot studenten och att studenten inte får ha kontakt med patienter eller patientuppgifter. Studenten får därmed inte göra praktik, något som ingår i läkarutbildningen. Sjukvårdens beslut ligger utanför universitets ansvarsområde och baseras på andra regelverk. På grund av detta har universitet behövt erbjuda honom en individuell studiegång.

Maria Björkqvist berättar att medicinska fakulteten känner sig klämd i lagstiftningen.

– I praktiken har universitetet skyldighet att ge en utbildning som den endast i begränsad grad kan ge eftersom patientkontakt eller hantering av patientuppgifter inte kan erbjudas, säger hon.

Maria Björkqvist anser att situationen illustrerar behovet av att se över lagstiftningen kring avskiljande, speciellt kring legitimationsgrundande utbildningar.

– Legitimationsgrundande utbildningar är av en annan karaktär och det skulle behövas ett mer specifikt regelverk som är anpassat efter det, säger hon.

Rektor Torbjörn von Schantz håller med om detta.

– Det här är ett konkret exempel på när en yrkesutbildning som leder till en läkarexamen inte går att kombinera med det brott som vederbörande student är fälld för. Det är helt enkelt inte förenligt med våra värderingar kring vad en sådan utbildning ska leda till och det finns det andra exempel på, berättar han.

Torbjörn von Schantz menar vidare att det finns ett behov att se över vilka möjligheter som universitet har att avskilja studenter från de utbildningar som leder till legitimation, men att det inte nödvändigtvis behöver leda till strängare regler.

– Det behövs andra regler som beaktar förutsättningar så som oro, fara och tilltro till en yrkesgrupp som är specifika till särskilda yrkesutbildningar, liknande läkarutbildningen, säger Torbjörn von Schantz.

Detta innebär ett avskiljande

Ett avskiljande innebär att studenten tills vidare inte får fortsätta sin utbildning. Som regel får studenten inte heller antas till en annan högskoleutbildning av samma slag. Ett avskiljandebeslut kan också innebära att studenten inte får antas till någon högskoleutbildning överhuvudtaget.

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om han eller hon lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Med allvarlig brottslighet menas våldsbrott eller grova narkotikabrott, det vill säga brott som normalt ger ett fängelsestraff om minst ett år.

Källa: Högskolans avskiljandenämnd

Uppdatering:

Rektorn har överklagat HAN:s beslut.