Studentblockad i Köpenhamn

Humaniorastudenter vid Köpenhamns universitet (KU), har sedan den 27 oktober bedrivit en blockad vid Humanistiska fakulteten vid KU. Anledningen är att Ledningssekretariatet har beslutat att bredda en lång rad utbildningar inom humaniora.

– När passar det att jag kommer?
– Vi er der hver dag 😉

Ovanstående är en ordväxling på messenger, där jag precis hade fått kontakt med Sidsel Dorthea Vidsel som är förman på HUMrådet vid Köpenhamns universitet (KU).

HUMrådet motsvarar Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet, och har sedan den 27 oktober blockerat den Humanistiska fakultetens administrativa kontor vid KU, Campus Södra, som ligger vid Karen Blixens Plads i Köpenhamn.

Anledningen till blockaden är att Ledningssekretariatet med dekanen Jens Kallestrup i spetsen har tagit ett beslut om att bredda de humanistiska kandidatutbildningarna – bland annat inom språk och historia. De föreslår även sammanslagningar av en rad humanistiska utbildningar på kandidatnivå.

I köket som tidigare tillhört fakultetens dekaner, prodekaner och administrativa personal står kaffe  framdukat. Foto: Vendela Källmark

I ”Målplan för Humanistisk Fakultet 2020–2023”, skriven av Ledelsessekretariatet daterad den 2 oktober 2019, står bland annat:

”Overordnet formål
For at styrke uddannelsernes relevans og rentabilitet og dermed forbedre fakultetets samlede uddannelsesøkonomiske situation vil fakultetet gennemføre en række ændringer i BA- og KAuddannelseslandskabet. Dette vil ske med fokus på udvikling af de studerendes faglige identitet og udbytte af undervisningen.” 

På svenska:Övergripande syfte
För att stärka programmens relevans och lönsamhet och därmed förbättra fakultetens totala utbildningsekonomi kommer fakulteten att genomföra ett antal förändringar i BA- och KA-utbildningslandskapet. Detta kommer att göras med fokus på att utveckla elevernas professionella identitet och utbyte av undervisningen.”


Ledelsessekretariatet har även lämnat förslag på fyra obligatoriska kurser för humaniorastudenter: 1) Globalisering og bæredygtighed, 2) Historie og civilisation, 3) Erkendelse og æstetik, 4) Digitalitet og humaniora.

Mads Øbakke, 21 år, tänker inte ge vika. Foto: Saber Malmgren

Mads Øbakke är 21 år och studerar historia. Han visar mig runt i de blockerade lokalerna.
– När det gäller historia säger de att vi ska läsa både arkeologi, etnologi och historia. Istället för att specialisera oss vill de att vi ska bli breda generalister, säger han och nämner bland annat ett förslag från ledningens håll om att sammanslå utbildningarna i italienska, tyska och franska.

Längs väggarna ligger luftmadrasser och sovsäckar. Någon som går förbi oss borstar tänderna. I köket finns en stor mängd mat och väggarna är tapetserade med handskrivna lappar om mötestider, tid för mat, vilka som stöttar deras aktion, gul- och svartrandig tejp och olika banderoller som håller på att fyllas i med målarfärg.

Mat som delvis har blivit donerad till aktivisterna. Foto: Vendela Källmark

Mads Øbakke berättar att de är minst tio till femton personer på plats dygnet runt som blockerar den administrativa personalen samt prodekanen och dekanen från att få tillgång till sina kontor. När jag besöker dem är det den femtonde natten i ordningen som de belägrar bygganden.
– Dekanen vill sätta sin personliga prägel på universitetet, säger Mads Øbakke.

Dekanen vid Humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, Jesper Kallestrup, har tidigare arbetat som professor i filosofi vid University of Edinburgh. Han kom till Köpenhamns universitet som dekan den 1 augusti 2018. Mads Øbakke menar att Jesper Kallestrup har tagit inspiration från modellen vid anglosaxiska lärosäten – med ett så kallat ”liberal arts”-system.

Även Lunds universitet går i tankar om att satsa på en bredare grundutbildning inom humaniora, med liberal arts som modell. Rektor Torbjörn von Schantz skrev den 15 oktober ett inlägg på Rektorsbloggen med titeln ”Bredd och bildning behövs”. Där skriver han bland annat ”Utbildningsnämnden arbetar nu fram både en vision och konkreta förslag på hur vi kan ge breda utbildningar vid universitetet. Till exempel kan det röra utbildningar som uppmuntrar och underlättar för humanister och samhällsvetare att ta del av naturvetenskaplig kunskap samt teknologi och vice versa.”

Studenter har lagt sig för att sova utanför kontoren. Foto: Saber Malmgren

Fredagen den 8 november, dagen för Köpenhamns universitets årsfest, nådde protesterna mot ledningens beslut en kulmen. HUMrådet välkomnade gästerna genom att klä ut sig med vita masker, och under begravningsliknande former stå och ligga utanför universitetets festsal, något som KUs studenttidning Uniavisen rapporterade om. Bland annat drottning Margarethe II besökte festen. Harald Harald, även han medlem i HUMrådet, höll under årsfesten ett tre minuter långt tal där han bland annat proklamerade att ”vår 1968-rörelse är nu, i dag och varje dag”.

Mads Øbakke säger att HUMrådet har fyra krav och att de inte kommer överge de blockerade lokalerna tills de har fått sin vilja igenom. Studenterna vill 1) att ledningen ändrar sitt beslut om att bredda BA- och KA-utbildning, 2) att de tar bort beslutet om breda sammanslagna kurser, 3) de låter bli att sammanslå utbildningar och 4) få ett löfte om att ledningen inte ska föreslå en liknande förändring på fakulteten igen.
– Vi räknar med att ha en aktion en gång i veckan tills vi får vår vilja igenom, säger Mads Øbakke och fortsätter:
– Vi vill ha inflytande. Många känner att studentdemokrati på Köpenhamns universitet inte finns.

När jag lämnar lokalen bevittnar jag återigen de upphängda banderollerna i foajén. ”Hvor er demokratiet? Ikke på HUM!” och ”Ned med dekanväldet!” står det på två utav banderollerna.

Två av flera banderoller som HUMrådet har hängt upp i huvudentrén. Foto: Vendela Källmark
Dekan Jesper Kallestrup kontor som är blockerat av studenterna. Foto: Saber Malmgren