Att stänga ute studentförbunden är att tysta demokratin

- in Debatt

I kunskapsstaden Lund stängs partipolitiska studentföreningar ut från universitetets lokaler. Detta är något som saknar laglig grund men, framförallt, urholkar demokratin. Det menar representanter från Moderata studenter och Lunds socialdemokratiska studentklubb.

Av högskoleförordningens första kapitels trettonde paragraf kan det utläsas att demokratiskt uppbyggda studentföreningar innehar rätten att utnyttja högskolans undervisningslokaler för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte. Det enda undantaget från regeln som kan åberopas är om det skulle vara troligt att sammankomsten resulterar i antingen några allvarliga ordningsstörningar eller annan olaglig verksamhet under sammanträdet. I en sådan situation har universitetet rätten att neka det förbundet tillträde.

I juni 2010 togs beslutet av universitetet att stänga ute samtliga politiska studentförbund. Således stoppades studentförbunden från att utnyttja lokalerna universitet hade att erbjuda. Däremot är det kapitlet som universitetet friskt hänvisar till upphävt. Närmare bestämt försvann kapitlet från högskoleförordningen sex dagar efter att universitetet tog beslutet att inte längre tillåta politiska studentförbund att befinna sig på universitetets lokaler. Trots detta står universitetet fortfarande fast vid att inte ge våra demokratiskt uppbyggda studentföreningar tillträde.

Vi båda har tappat räkningen kring hur många gånger vi fått kampanja ute i regnet och kyla eftersom vi inte blivit insläppta på universitetet. Något vi finner märkligt, då ett flertal av Lunds fakulteter tillåter andra studentföreningar eller organisationer från näringslivet kampanja och värva nya medlemmar vid antingen ingången eller i närheten av receptionen.

Engagemang av alla dess former har sysselsatt studenter sedan urminnes tider och att motverka detta är inte bara skadligt för ungas engagemang, utan även för demokratin. Varför skulle det vara rimligt att partipolitiska studentorganisationer skiljs åt? Ett flertal studentförbund har politiska ändamål, men tillåts trots detta att vistas på universitetet. Exempel på föreningar som är partipolitiskt obundna är bland annat Ateneum och Vänsterjuristerna, dessa studentförbund har tillgång till universitetets lokaler. Det som särskiljer oss från dessa är att våra förbund är partipolitiskt bundna, vilket i praktiken inte borde göra någon skillnad i denna bedömning.

Vi uppmanar Lunds universitetet att riva upp beslutet. I kunskapsstaden Lund borde vi alla vara väl medvetna om vad som kan komma att hända när förtroendet för och engagemanget i partipolitiska organisationer minskar. Låt oss tillsammans bidra så mycket vi kan till en utveckling åt rätt håll. Att försvåra för studenter att aktivt ta ställning i den politiska debatten är inte bara skadligt för partipolitiken i sig. En effekt av att stänga ute studentförbunden blir således att man riskerar att tysta demokratin.

Anton Novak,
ledamot Moderata Studenter Lund (MST)

Elfva Barrio,
vice ordförande Lunds Socialdemokratiska Studentklubb (LSSK)