SSK-studenter oroliga inför praktik bland äldre

- in Nyheter

Mitt i rådande smittspridning väntas SSK-studenter genomföra sin praktik inom hemsjukvården, för att kunna erhålla sin examen. ”Det känns som att vi kastas ut i frontlinjen där vi utsätter oss själva och patienterna för en risk.” säger SSK-studenten Caroline Björklund.

Smittspridningen av covid-19 i region Skåne är fortsatt hög. En grupp som pekats ut särskilt för att sprida smittan är studenter. Tidigare i höst uppmanade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), landets studenter att skärpa sig. Under presskonferensen den 9 oktober kallade hon högskolor och universitetscampus för coronasmittkluster.

Mitt i den omfattande smittspridningen väntas ett dussintal studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet påbörja sin obligatoriska praktik inom hemsjukvården. Praktiken på hemsjukvården är en del av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och krävs för att studenterna ska erhålla sin examen.

Lundagård har pratat med Linn Wale, som läser sin sjätte och sista termin på Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet. Från och med nästa vecka och tre veckor framåt kommer hon att behöva åka kollektivt en timme enkelväg för att ta sig till sin praktikplats, ett äldreboende i Svedala. Linn Wale bor i en korridor med 18 andra studenter, och känner sig orolig inför riskerna det medför.

– Det känns oetiskt och orimligt att ha en praktikplacering inom hemsjukvården när patientgruppen där är riskgrupp för covid-19. Särskilt när många av oss studenter bor i kollektiv eller korridorer och måste ta oss kollektivt till praktikplatsen, säger hon.

–Vår utbildning är väldigt grundad i patientsäkerhet och frågor om etik och moral. Det känns inte som att programmet lever upp till det just nu, säger Linn Wale.

SSK-studenten Linn Wale bor i en korridor med 18 studenter och är rädd att smitta äldre under sin praktik. Foto: privat

Caroline Björklund går i Linn Wales klass, och uttrycker liknande oro.

–Jag tycker att det känns jättejobbigt och otryggt, både för min egen skull och för patienternas skull. Skolan ger inga tydliga direktiv vilket gör att det känns som att vi kastas ut i frontlinjen där vi utsätter oss själva och patienterna för en risk.

Vad har ni fått för direktiv av programledningen?

–De direktiv vi fått är att vi inte ska vårda patienter som misstänks eller bekräftats med covid-19, vilket kan vara jättesvårt eftersom vi samtidigt ska uppfylla kursmålen.

”Det känns som att vi kastas ut i frontlinjen” säger SSK-studenten Caroline Björklund. Foto: Privat

Linn Wale och Caroline Björklund är inte ensamma om att känna vemod inför praktiken inom hemsjukvården. Med stöd av 12 studenter i Linn Wales klass lät hon formulera ett mejl som hon skickade till programansvarig för sjuksköterskeprogrammet, Magnus Sandberg. I svaret från Magnus Sandberg, som Lundagård tagit del av, hänvisar han beslutet om att studenter ska fullfölja sina praktiker till en dialog mellan medicinska fakulteten, smittskydd Skåne och verksamheterna där studenterna ska praktisera.

Magnus Sandberg säger till Lundagård att han förstår studenternas oro, men menar att det inte är aktuellt att ställa in den verksamhetsförlagda utbildningen inom hemsjukvården.

–Vi (programledningen reds anm.) kan inte gå in och stoppa all hemsjukvård, då fördröjer vi studenternas examen eftersom de inte kan uppnå kursmålen. Ur ett rent smittskyddsperspektiv kanske det vore bäst att ställa in VFU:n helt och hållet, men det är varken bra ur studentsynvinkel eller ur ett vårdperspektiv.

Han betonar dock att riktlinjerna kan komma att ändras, beroende på hur läget utvecklas.

–Märker man att det blir en ökad smittspridning i hemsjukvården får man ompröva beslutet.

Omkring hälften av alla sjuksköterskestudenter på termin 6 har redan haft, eller genomför just nu, sin VFU inom hemsjukvården. Enligt Magnus Sandberg finns inga indikationer på ökad smittspridning bland varken brukare eller studenterna, till följd av praktiken.

–Med hygienrutiner och skyddsutrustning tror jag att risken för att studenter ska smitta brukare är ganska liten. Där har kommunerna ett ansvar att tillhandahålla utrustning för att inte de äldre ska smittas, säger Magnus Sandberg.

Han betonar även att studenterna har ett enskilt ansvar för att hålla smittspridningen nere, genom att följa de direktiv som finns och stanna hemma om de uppvisar symptom.