Lillsjödal riskerar undergång genom ny stambana

- in Nyheter

Bygget av den nya höghastighetsstambanan riskerar hamna i direkt anslutning till friluftsgården Lillsjödal, en av studenter välbesökt gård. Nikolas Pieta Theofanous, styrelseordförande i Stiftelsen Lillsjödal, flaggar för att en ny stambana kan riskera Lillsjödals överlevnad. 

Planerna för den nya höghastighetsstambanan håller på att färdigställas. Enligt skisserna hos Trafikverket finns i dagsläget fyra möjliga alternativ för var stambanan mellan Lund och Hässleholm ska placeras. Ett av alternativen är av särskilt intresse för  studenter vid Lunds universitet. Om den nuvarande stambanan flyttas väster om samhället Sösdala för att få slutstation Hässleholm Finja, finns nämligen risk att friluftsgården Lillsjödal kommer i kläm.

Nikolas Pieta Theofanous är styrelseordförande i Stiftelsen Lillsjödal. I den bästa av världar, menar Nikolas Pieta Theofanous , nyttjar Trafikverket den nuvarande trafikkorridoren med stambanan/väg 23 och utvecklar den, i stället för att bygga en ny. 

– Lillsjödals stiftelse tycker att det är resursslöseri att inte utnyttja den trafikkorridor som finns i dagsläget i och med att hela det berörda området är naturområden med ädellövskog, naturvärden och biotoper som vi vill bevara. 

I praktiken innebär en ny dragning av stambanan att ett område som är 100 meter brett kommer skövlas och ersättas med tågspår. Än så länge går det dock inte att säga om en sådan dragning skulle ligga direkt på eller i direkt anslutning av Lillsjödals marker. Men oavsett kommer en ny dragning att påverka Lillsjödal då det ligger i dess absoluta närhet, menar Nikolas Pieta Theofanous. 

– Skulle banan läggas väster om Sösdala skulle det innebära att man klyver stora naturområden på mitten och skapar en ny trafikkorridor som är 100 meter bred där man skövlar området. Då riskerar djurlivet blir avskuret mellan nuvarande stambanan/väg 23 och den nya stambanan, och det blir större risker för djurlivet som då ska korsa både den nya stambanan och den nuvarande. 

Nikolas Pieta Theofanous ser även en risk med bullret som en ny stambana kan medföra, som i sin tur riskerar inkräkta på friden för djurliv och nyckelbiotoper. Det kan även komma att riskera stiftelsens överlevnad, då flera nyckelkunder, däribland Lunds studenter, som söker närhet till naturen och lugn kan välja att flytta till andra gårdar.

– Det hade varit extremt olyckligt om studenternas friluftsgård skulle påverkas av detta.