Kommer Ö sätta punkt för SAOB?

- in Nyheter, På djupet

I december nåddes allmänheten av beskedet att Svenska Akademiens ordbok (SAOB) hotas av nedläggning. Lundagård har träffat SAOB:s redaktion, belägen i centrala Lund, för att se på deras syn på saken.

Sedan 1884 har Lund varit utgångspunkt för arbetet med ordboken SAOB.

Nere i källaren har SAOBs verk
samlats i brandsäkra skåp.
Foto: Isak Aho Nyman

Under december förra året aviserade Svenska Akademien att de slutar att finansiera utgivningen av ordboken SAOB efter 2023. Anledningen till detta är till stor del att Svenska Akademien förlorat intäkter som tidigare kom från den numera i praktiken nedlagda tidskriften Post- och Inrikes Tidningar.

Första bandet av ordboken, A, kom ut 1893 och först nu är projektet framme vid Ö som föga förvånande blir det sista bandet. Arbetet med verket planeras att vara färdigt under 2023, därefter är framtiden fortsatt oviss. Därmed riskerar en hundraårig lundainstitution att försvinna.

– Sedan 1884 har Lund varit utgångspunkt för arbetet med ordboken SAOB. Anledningen till att redaktionen finns här är att det vid den tiden satt två ledamöter i Svenska Akademien som var professorer i Nordiska språk i Lund, vilka sedan drev igång arbetet med SAOB, säger Anna Smålander, biträdande ordboksredaktör.

Till skillnad från Svenska Akademiens andra ordböcker är SAOB en historisk ordbok. Detta innebär att artiklarna beskriver allt från ordets första förekomst till hur det brukats genom historien.

Anna Smålander, i SAOBs arkiv
Foto: Isak Aho Nyman

Som historisk utgångspunkt har SAOB att arbeta med nysvenskan, vilket är begreppet på det svenska språket från 1520-tal till idag. Här utgör det som kallas för Gustav Vasas bibel en viktig källa. Den står nära till hands uppe vid redaktörernas kontor, istället för nere i källaren i det brandsäkra skåp som de övriga 15- och 1600-tals verken som står i.

Det finns en koppling mellan Lunds universitet och SAOB:s redaktion, även om den inte är uttalad, förklarar Anna Smålander.

– Många [på redaktionen för SAOB, reds. anm.] har ju studerat vid Lunds universitet. Ganska många har då studerat svenska eller nordiska språk. Men vi har även bibliotekarier eller lärare som jobbar här. Vi är inte på något sätt formellt knutna till universitetet men vår huvudredaktör är också anknuten forskare i nordiska språk på SOL-centrum, han är docent vid Lunds universitet.

Vi är väldigt tacksamma för det stödet. Vi så glada över vilken massiv uppslutning vi fick.

Anna Smålander började sitt arbete på SAOB 2015 och är numera även själv doktorand vid Lunds universitets språkvetenskapliga fakultet med svenska som huvudämne. Utöver detta har hon, tillsammans med sina handledare, varit en av initiativtagarna bakom uppropet ”Rädda SAOB”. Uppropet startades upp i samband med nyheten om att Svenska Akademien slutar med sin finansiering av ordboken.

– Då var det först drygt 270 underskrifter, sen under följande veckor växte detta till över 1100 underskrifter, säger Anna med en påtaglig entusiasm.

– Vi är väldigt tacksamma för det stödet. Vi så glada över vilken massiv uppslutning vi fick.

SAOBs språkprov för ordbokens sista ord ”öxla”.
Foto: Isak Aho Nyman

I arbetet med ordboksartiklarna har redaktörerna ett arkiv som omfattar nio miljoner språkprover att tillgå, lappar som beskriver ordens historiska förekomster samt grammatiska användningar. Nere i arkivet tar Anna Smålander fram språkproven för det ödesmättade sista ordet i SAOB, ordet ”öxla”, ett äldre ord som betyder att föröka eller fortplanta sig.

När frågan om att finansieringen som ser ut att utebli efter 2023 dyker upp suckar Anna och låter svaret dröja något.

– Det är svårt att svara på, finansieringen är akademiens fråga, så där kan vi inte göra så mycket utan där är det akademien och Mats Malm [ständige sekreteraren i Svenska Akademien, reds. anm.] som jobbar med det. Jag skulle säga att stämningen här trots allt är ganska god.

Det är många som har lyft fram att om den hamnar under kulturdepartementet så finns där en risk att finansiering växlar beroende på hur det politiska landskapet ser ut.

Trots beskedet om att finansiering saknas för åren efter 2023 arbetar SAOB idag med en revideringsplan för framtiden. Planen innefattar bland annat att SAOB ska uppdatera artiklar, lägga till nya artiklar samt förbättra hemsidans användarvänlighet. Anna Smålander tar upp det faktum att ordet ”allergi” inte finns med i det första bandet A som utkom för över hundra år sedan. Detta då ordet inte fanns i det svenska språket vid tiden.

Mats Malm, Svenska akademiens ständige sekreterare.
Foto: Rickard L. Eriksson/Svenska Akademien

Mats Malm har i en intervju med SVT ställt sig positiv till att arbeta tillsammans med kulturdepartementet för att ta fram finansiering av SAOB. Anna Smålander ställer sig mer kluven i frågan:

– Jag personligen kan ju bara säga att akademien har varit en väldigt bra arbetsgivare hittills, i och med att den är oberoende från staten. Det är många som har lyft fram att om den hamnar under kulturdepartementet så finns där en risk att finansiering växlar beroende på hur det politiska landskapet ser ut.

När Lundagård når Mats Malm på mejl svarar den ständige sekreteraren först hur han ser på stödet SAOB fått i medierna efter beskedet om att avsluta finansieringen:

”Det är verkligt glädjande. Akademien ser förstås SAOB som en unik resurs men ordboken får inte alltid så mycket uppmärksamhet. De andra ordböckerna Akademien ger ut, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista, gör sig bra som appar i allas mobiltelefon men SAOB är helt enkelt för riklig för att bli app.

Det är snarare regel än undantag att samhället tar ansvar för medborgarnas tillgång till språket.

En bok från SAOBS arkiv av referenslitteratur.
Foto: Isak Aho Nyman

I dagsläget arbetar Svenska Akademien fortsatt vidare med att hitta en ny finansiär av SAOB. Mats Malm fortsätter:

”Vi har fört samtal med ett antal olika aktörer för att hitta fram till en lösning för en uppdaterad SAOB, det man kunde kalla en andra upplaga. Förhoppningen är att vi ska få till en form av konsortium för det. Jag kan inte vara mer precis med vilka vi talar med, det skulle skapa en märklig press på dem.”

Till skillnad från Anna Smålanders farhågor angående ett statligt övertagande av finansieringen, skriver Mats Malm: ”Det är snarare regel än undantag att samhället tar ansvar för medborgarnas tillgång till språket.”

På frågan om redaktionen blir kvar i Lund efter 2023, även om en ny finansiär inträder, ger däremot Mats Malm klara besked:

”Det finns inga planer på att flytta redaktionen om verksamheten kan fortsätta efter 2023.”

En del av SAOBs arkiv.
Foto: Isak Aho Nyman