Vem ansvarar för kursutvärderingarna?

- in Ledare

Förbättringsarbetet behöver förbättras, skriver Lundagårds chefredaktör Viktor Wallén i ledaren för Lundagård #3 2022.

I förra numret av Lundagård, nr 2 2022, belyste skribenterna Linn Jönsson och Lydia Löthman ett problem studenter sällan vet något om: fungerar kursutvärderingar? 

I fallet med delkursen på freds- och konfliktprogrammet var svaret nej. År efter år hade en ohälsosam studiemiljö fortlevt, som fått studenter att må psykiskt dåligt, bli utbrända och hoppa av programmet. Studenterna menar att programledningen skulle ha låtit detta fortgå, trots att kursutvärderingarna tydligt pekat ut studiemiljöns problematik. 

Universitetet har ett ansvar, gentemot samhället i allmänhet och sina studenter i synnerhet. Arbetet med att säkra utbildningars kvalitet är ett av ansvarsområdena. Att universitetet inte har hanterat ett långtgående studiemiljöproblem är ett svek mot Lunds studenter.

I Högskoleförordningens fjortonde paragraf står det att studenter ska bistå med ”erfarenheter och synpunkter” via kursutvärderingar. Utvärderingarnas resultat ska även finnas tillgängliga. I dagsläget är tillgängligheten vid Lunds universitet undermålig, vilket hämmar kvalitetsarbetet.

Vissa delar av Lunds universitet är dock bättre på tillgänglighet än andra: Lunds tekniska högskola (LTH) har sammanställda kursutvärderingar för alla sina program och kurser ihopsamlade på en hemsida. Berörda studenter kan enkelt använda kursutvärderingen i påverkansarbetet gentemot universitetet. LTH är ett föredöme i detta.

Men alla fakulteter följer inte LTH:s exempel, vilket Universitetskanslersämbetet påpekat i sin bedömning av Lunds universitet kvalitetssäkringsarbete som publicerades i oktober 2021. UKÄ menade att återkopplingen till studenter behövde förbättras och att det låg på rektorn att se till så gjordes. 

Det finns alltså en ansvarskedja från utebliven uppföljning av kursutvärdering ända upp till rektorn för Lunds universitet, Erik Renström. Den behöver spännas åt. 

Vi på Lundagård vill i detta nummer uppvisa den plats som universitetet har i samhället, vad högre utbildnings funktion egentligen är. Det diskuteras flitigt. Oavsett om universitetet är en plats för utbildning eller bildning, klassutjämnare eller annan samhällsnytta, så ska alla inom dess portar känna sig trygga i föreläsningssalen.  

För bättre studiesocial trygghet behöver universitetet ta tag i sitt förbättringsarbete. Kursutvärderingarna är en av de viktigaste resurserna till detta. Se till att alla fakulteter använder dem.

Lundagård #3 2022 ”Universitetet och samhället” kommer i brevlådan den 16 april.