Lund och den stora världen

Lunds universitet har en 350 år lång historia av möten med omvärlden. Då, liksom idag, har studenter flyttat, professorer rest runt och kunskap cirkulerat globalt. Här berättar vi den historien.

Internationalisering är ett buzz-word i vår tid. Men det globala universitetet är inte bara en modern företeelse. Sedan Lunds universitets grundande kan vi hitta spår och tecken av ett universitet som inte bara läste och skrev för sig självt – utan för världen omkring sigs skull.

Med det sagt har Lunds universitet en både provinsiell och världsvid historia; Esaias Tegnér talade om Lund som en ”akademisk bondby”, samtidigt som lundaprofessorn Edvard Lehmann kunde beskriva staden som ”tröskeln till Europa”.

I denna tidslinje har Lundagård, med hjälp av idéhistorikern David Dunérs forskning, gjort tio nedslag i historien om när den stora omvärlden kom till Lund – och när Lund åkte ut till världen.

1668

Foto: Lunds stadsarkiv

Två år tidigare hade universitetet grundats och på invigningsdagen 1668 stod möjligtvis universitetet på sin absoluta på sin höjd av internationalisering. Av universitetets 16 professorer kom nämligen 8 från utlandet. Inte ens med samtidens internationella rekryteringsbas för universitetsanställda kan mäta sig med de procentsatserna.

1750

Kopplingar med omvärlden var inskrivna i den tidigmoderna universitetskulturen. Inte minst fanns täta band med universitet i tyskspråkiga Europa. Universitetet i Greifswald var länge – och är än idag – ett vänuniversitet som forskare och studenter har åkt fram och tillbaka från. Under ett enda år, 1750, promoverades inte mindre än 37 lundensare (!) i den tyska grannstaden.

1848

Skandinavismen var liksom nationalismen en rörelse som växte sig stark under 1800-talet. Rörelsen ville förena Danmark, Norge och Sverige i ett vidsträckt och bombastiskt Skandinavien. Studenter var bland de främsta fanbärarna för den nya rörelsen och året 1848 markerar detta: det anordnades studentmöten i Lund och Köpenhamn för att binda samman den nya skandinaviska generationen.

Foto: Lunds stadsarkiv

1856

Förbindelserna till Malmö har alltid varit viktiga för Lund: genom arbetarstaden har professorer och studenter kunnat nå sin första hållplats i resan ut mot världen. 1856 invigdes järnvägen mellan de två sydskånska städerna och med möjligheten att ta tåget till Malmö upplevdes Europa ligga ännu lite närmre.

1943

Foto: Lunds stadsarkiv
Illustration: Ida Hein Olsson

Varken Lund eller den stora världen har alltid varit vacker. Detta år nåddes Lund av andra världskrigets terror i mycket konkreta former. Bomber slog av misstag ner i Lunds Handelsträdgård och judiska flyktingar reste genom staden för att fortsätta sin flykt genom Sverige. Lunds akademiska elit hade nyligen fått bryta med den tyska lärdomskulturen, som ansågs befläckad av nazismen, och under de följande åren skulle blickarna i stället omdirigeras västerut: mot USA.

Internationella studenthuset.
Foto: Lunds stadsarkiv

1959

Efter andra världskrigets slut blev det globala fredssträvandet ett världsomspännande politiskt projekt. 1959 invigdes ett internationellt studentboende för att kunna möta boendekraven som det globala universitetet ställde av FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld. Förhoppningen med samarbetena mellan universiteten var att det skulle främja enigheten mellan länder.

1968

Bild från Vietnam.
Arkivbild: Tidningen Lundagård

’68 är inte bara namnet på ett årtal utan likaså en global, mytomspunnen politisk rörelse. Radikala socialister och liberaler kämpade för den ”tredje världens skull”, som det hette, och protesterade högljutt mot USA:s imperialism. Lunds studentkår arrangerade en kontroversiell men ambitiös insamling av pengar till studenter i det krigsdrabbade Vietnam. Solidaritet med Hanoi, var deras slogan.

1987

Under åttiotalet stod den fria rörligheten – av såväl pengaflöden som människor – högt i politikernas visioner. Även om Sverige ännu inte var ett EU-land anslöts svenska universitet till Erasmus-programmet som samordnade och möjliggjorde för utbytesstudier inom EU-länder. Från och med 1987 kunde studenter i Lund åka till Europa och Europa kom till oss för att studera, leva och festa, inte helt olikt i dag.

1999

Arkivbild: Tidningen Lundagård

I dag tar vi utbildningsnivåerna kandidat, master och doktorsgrader för givet. Men det är ganska sent som dessa formaliserades och enhetliggjordes mellan länder under vad som kallas Bolognaprocessen, ännu ett flaggskepp i EU:s namn. Syftet var, med nittiotalets modeord, att främja studenters ”rörlighet, anställningsbarhet och konkurrenskraftighet”.

2014

I dag är Brunnshög platsen där Lund projicerar sina framtidsdrömmar. Ett exempel på ett storartat och ambitiöst projekt är ESS (European Spallation Source), en forskningsanläggning med en toppmodern partikelaccelerator. ESS, som börjades byggas 2014 och ännu i dag är under byggnation, är ett samarbete mellan 14 europeiska länders samlade ambitioner att ta fram ny och banbrytande kunskap inom fysik.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Lundagård nr. 2 2023.