Forskare överklagar anställning – menar att LU favoriserat kandidat

- in Nyheter

Forskaren Fred Anderson överklagar anställningen av en universitetslektor. Han anser att han själv förtjänar tjänsten, men att kandidater som disputerat vid den egna institutionen har favoriserats.
– Till skillnad från Fred Andersson anser jag inte att jag har skäl att döma eller kommentera de andra kandidaternas kvalifikationer, svarar den anställde lektorn.

I det inlämnade överklagandet står det att Fred Andersson, tillsammans med två andra kandidater, blev utgallrade under anställningsprocessen till tjänsten som universitetslektor i konsthistoria och visuella studier.

Kvar blev tre kandidater, som alla nyligen disputerat och varit verksamma vid Lunds universitet. En av dessa blev slutligen tilldelad tjänsten. I överklagandet hävdar Fred Andersson att han är mer passande för anställningen, men att hans meriter förbisågs. Han yrkar därför på att beslutet om den nya lektorn i konsthistoria och visuella studier ska dras tillbaka och att tjänsten ska gå till honom i stället.

Fred Andersson anser att anställningsprocessen både gått emot universitets egna anställningsregler såväl som svensk lag om offentlig anställning. Enligt dessa är det bara sakliga grunder som ska ligga till grund för beslut om vem som ska tilldelas en tjänst, något han menar att de brutit mot.

Han och de andra sökandes meriter studerades av en grupp sakkunniga som sedan gav ett utlåtande till varje kandidat.

Men Fred Andersson menar att hans meriter bara hade granskats ytligt och att deras utlåtande givit en missvisande bild. ”Beskrivningarna av våra meriter är hos både sakkunnig (namn) och sakkunnig (namn) ofullständiga och delvis missvisande, och de i utlysningen specificerade kriterierna har tillämpats mycket schablonmässigt”, skriver han i överklagandet.

Fred Andersson beskriver utlåtandet som en ”bristfälligt maskerad favorisering av de kandidater som nyligen disputerat vid avdelningen och nyligen vikarierat på tjänsten”.

Ett av de kriterier som de sakkunniga valt att framhävda under sin bedömning har definierats på så sätt att de missgynnat honom, medan de kandidater knutna till Lunds universitet har gynnats. I en kommentar till Lundagård skriver Fred Andersson: ”Beslutet måste överklagas av princip, eftersom hanteringen av ärendet under rekryteringsprocessen avviker från god sed vid både svenska och nordiska universitet.”

Universitetslektorn som fick tjänsten som universitetslektor vill inte kommentera anställningsprocessen, men skriver i ett yttrande till överklagandet: ”Till skillnad från Fred Andersson anser jag inte att jag har skäl att döma eller kommentera de andra kandidaternas kvalifikationer. Jag antar att dessa finns i varje kandidats fullständiga ansökan.”

Lundagård har sökt dekanen för humanistiska och teologiska fakulteten som inte vill kommentera överklagandet.