Smålands stiftelse motsätter sig bygget av nya studentbostäder

- in Bostad, Nyheter

Ockupationsfestival för att betona allas rätt till bostad. Men ändå motsätter sig Smålands nations bostäder bygget av nya studentbostäder. ”Det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på studentrum i Lund”. Motsägelsefullt?

Det råder bostadsbrist i Lund. Något bland annat förra veckans ockupationsfestival som anordnades med stöd från Smålands nation kritiserar. Trots detta har Smålands nations bostäder valt att motsätta sig bygget av nya studentbostäder intill P-huset Dammgården vid Södra Esplanaden.

– Det är ju stiftelsen för Smålands nations bostäder som ständigt motsatt sig det här bygget och det är ju lite märkligt, framför allt i samband med att studenterna på Smålands tycker att vi bygger för lite ungdomsbostäder, säger Jörgen Jörgensen (fp) vice ordförande i byggnadsnämnden.

Vill undvika försämrad närmiljö

Smålands nations bostäders svar på varför de valt att motsätta sig bygget är för att den planerade fastigheten enligt dem skulle försämra närmiljön för de boende i närheten.

– Vi i SNB har inte skrivit eller uttalas oss negativt till att hyresbostäder byggs. Tvärt om stödjer vi självklart utbyggnaden av billiga hyresrätter i Lund. Men bara för att det saknas bostäder betyder inte det att det skall byggas hur som helst. Den planerade byggnationen skulle placeras över ett av närområdets få, om inte enda, grönområden. Utöver det skulle en del av byggnationen ske på SNB:s mark, bara någon meter utanför fönstren på Dackehuset. Enligt våra stadgar är vi skyldiga att tillvarata de boendes intressen och efter bland annat flera boendemöten kom vi fram till att en 5-6-våningsskrapa bara någon meter utanför fönstret skulle utgöra en allvarlig störning för de boende.

Anser att efterfrågan är låg

I en skrivelse till kommunen angående ärendet hävdar Smålands nations bostäder också att det rådet balans mellan tillgång och efterfrågan på studentrum i Lund. De svarar följande på frågan om antalet studentbostäder i Lund är tillräckliga.

– Den aktuella skrivelsen som du tar upp, skrevs för något år sedan av Gunnar Håkansson på uppdrag av SNB-styrelsen då efterfrågan på studentbostäder var mycket liten i Lund och de flesta nationer samt AFB, hade mycket svårt att hitta hyresgäster. Vi ansåg då att störningen byggnationen skulle innebära för studenterna på Smålands och Parentesen var onödig, speciellt med tanke på den efterfrågan som rådde för tillfället. Vi vidhåller fortfarande att planen för området på många sätt är bristfällig och vi anser fortfarande att en omarbetning av planen är nödvändig.

Att efterfrågan på studentbostäder är eller varit liten och att tillgången och efterfrågan varit i balans under de senaste åren håller däremot inte Jörgen Jörgensen med om.

– Det är inte balans och frågan är om det kan bli det över huvud taget. Inom kommunen har vi gjort en bedömning att vi behöver 500 till 700 nya studentbostäder under de närmaste åren för att kunna tillfredsställa marknaden, säger Jörgen Jörgensen.

Förutom Smålands nations bostäder har även länsstyrelsen reserverat sig mot bygget med hänvisning till att huset skulle kunna förstöra Lunds unika siluett som är kulturmärkt. Men Jörgen Jörgensen tror att länsstyrelsen så småningom kommer att ge med sig och tillåta bygget.

– Vi har gjort studier som visar att det här huset som är fem våningar inte kommer att påverka miljön och vi hoppas att vi kan bejaka länsstyrelsen. Jag tror att vi ska bjuda in dem till platsen och visa hur det verkligen ser ut. Men risken är att allting fördröjs i många månader eller år nu, säger Jörgen Jörgensen.

Fotnot: Lundagård har kontaktat Smålands nation för svar på frågan huruvida de stödjer Smålands nations bostäders beslut att motsätta sig nybygget eller ej. Men då Smålands nation endast svarar via mejl och inte kommer att finns tillgängliga förrän måndag klockan 12 har vi ännu inte fått ett svar. Lundagård lovar dock att publicera svaren under måndagen under förutsättning att de inkommit från Smålands.

Läs svaret här.

Text: Irina Bernebring JournietteFoto: Jonas Jacobson