"Vore ansvarslöst att fullfölja beslutet att stoppa TM"

- in Debatt
@Lundagård

Att pausa Technology Management-utbildningen försämrar LTH:s rykte, relationer och utbildningskvalitet. Det skriver studenter och och programledning för Technology Management-utbildningen i en debattartikel.

Beslutet av rektorn på Lunds Tekniska Högskola (LTH), Anders Axelsson, att stoppa den tvärvetenskapliga utbildningen Technology Management har skapat stor förvåning hos näringslivet, studenter och alumner vid LTH. Resultatet är en försumbar besparing. Att stoppa en utbildning som är högt eftertraktad av både studenter och näringsliv, som har hög kvalitet, är unik för Lund och ett bevis på framgångsrik tvärvetenskap, är ansvarslöst. Ett mer hållbart alternativ är att fortsätta med TM och i stället skära kostnader genom att effektivisera undervisningen.

Huvudanledningen till beslutet är att LTH överproducerar cirka 800 studenter fler per år än vad staten ger stöd för. Technology Management nettoadderar 20 studenter sett över två år och står således för cirka 2,7 procent av överproduktionen. Med denna artikel vill vi belysa att konsekvenserna vida överstiger denna försumbara vinning.

Technology Management är en högt ansedd masterutbildningarna för teknologer och ekonomer och studenterna som går programmet har hög anställningsbarhet. 91 procent har anställning innan examen, jämfört med exempelvis 87 procent vid Handelshögskolan i Stockholm. Utbildningen har en mycket hög kvalitet och tre av LTHs fem bästa kurser (enligt kvalitetsmätningarna CEQ) erbjuds av programmet. Denna kunskapsöverföring om pedagogik och kursutveckling svårgörs av en periodisering.

Technology Management är den enda tvärvetenskapliga utbildningen av tredje graden (där ämnen, forskare och studenter från olika vetenskaper integrerar) som LTH erbjuder och har sedan start bedrivits i samarbete med Ekonomihögskolan. Utbildningen går i linje med universitets övergripande strategi, vilken består av fyra grundpelare: gränsöverskridande samverkan, internationalisering, kvalitetsutveckling samt ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Det är märkligt att LUs rektor Per Eriksson inte uppmärksammar att en sådan utbildning ska stoppas. I en skrivelse angående beslutet hänvisar rektor och vice rektorer vid LTH till administration och säger att det är ”nödvändigt att kurserna ligger på en institution, samt att den ansvarige kursansvarige läraren är anställd på LTH och har en chef på LTH(prefekt)”. Det enda som är nödvändigt är att LTH har en organisationsstruktur som främjar det som samhället efterfrågar, något Technology Management-studenter bevisligen är.

Konsekvenserna av att periodisera TM är flera;

  • Relationen med Zhejiang University i Kina, som rönt internationell uppmärksamhet, försämras avsevärt. Ett samarbete som dessutom har stor potential att helt och hållet finansieras externt.
  • TMs rykte och partnerskap med näringslivet blir lidande, tre företag har efter det initiala beslutet valt att avbryta partnerskap med TM.
  • LTH försämrar sin genomsnittliga prestanda gällande kurskvalité, anställningsbarhet och löneutveckling.
  • Periodisering skapar en diskontinuitet som är förödande för studentengagemanget som är centralt i TMs pedagogik. Förtroendet från en generation engagerade studenter och lärare försämras avsevärt.

 

LTHs överproduktion är allvarlig, men det är inte försvarbart att stänga ner utbildningar när det finns goda alternativa lösningar som inte försämrar LTHs utbildningskvalitet, konkurrenskraft och framtid. Alternativet till att skära ner studenter är att i stället sänka kostnader för undervisning. Skulle budgeten för grundutbildningen stramas till med 0,3 % motsvarar det besparing av att stoppa TM.  Effektivisering av undervisning kan drivas av IT-baserad undervisning och/eller ökat fokus på nya pedagogiska former, såsom SI-ledning. Självklart kan andra alternativ som institutioner finner lämpliga tas fram med en 0,3 % lägre budget.  Huvudpoängen är att belysa det märkliga i att se kostnader utifrån antal studenter, i stället för de faktiska kostnaderna.

Den förslagna pausen av TM slår undan benen för TMs student- och samhällsengagemang, skadar relationer, försämrar LTHs rykte, utbildningskvalitet och den enda strategiska länk som LTH har till tvärvetenskap av tredje graden. Dessa konsekvenser överstiger den låga vinningen och det finns alternativa lösningar. Det vore ansvarslöst att fullfölja beslutet att stoppa TM, istället för att använda TM till att ge LU den uppmärksamhet som ett tvärvetenskapligt universitet förtjänar och därmed bidra till att LU ses som ett universitet som ”förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”.

 

Studenterna och programledningen vid Technology Management

 

Studenterna vid Technology Management har tagit fram ett underlag som förklarar de konsekvenser som en periodisering skulle innebära samt hur alternativa lösningar skulle kunna se ut. Denna rapport finns att tillgå på www.tmonline.se