DEBATT: Fossilfritt Lunds universitet för en bättre värld

- in Debatt

I dagsläget placerar Universitetet donerade medel i bolag som utvinner kol, olja och gas; bolag vars affärsidé direkt motverkar vad många skulle anse som en bättre värld. Detta måste ändras menar Fossil Free Lunds Universitet i en debattartikel.

I artikeln ”Miljardbelopp på oklara villkor” i Lundagård 24/1 2014 berättas det om Lunds Universitets nya donationskampanj, Lunds Universitet – för en bättre värld. Artikeln behandlar vilka bolag Universitetet ska ta emot donationer från. Vi anser att frågan om i vilka fonder och aktier som dessa donationer sedan placeras är minst lika viktig. För att pengar ska vara ’goda’ räcker det inte med att ha rent samvete om var de kommer ifrån, utan även var de investeras. Även bra pengar kan användas till dåliga saker.

Att påskynda klimatförändringar är en sådan. Många erkända aktörer har börjat tala om begreppen kolbudget och “stranded assets”. Den globala kolbudgeten, det vill säga mängden koldioxidekvivalenter vi kan släppa ut och ändå ha en rimlig chans att hålla oss under två graders global uppvärmning, är uppskattad till 500-600 gigaton. För att hålla oss inom denna budget måste vi lämna minst 80% av de kol-, olje- och gastillgångar vi funnit hittills under jord, varpå pengar som är investerade i dessa fyndigheter blir värdelösa.

Lunds Universitet har i dagsläget pengar placerade i bolag som Gazprom och Exxon Mobile, pengar som ska användas för att återinvesteras i universitetets verksamhet och gynna studenterna. Detta rimmar illa i våra öron. Även om dessa placeringar genererar avkastning idag, så kan vi inte ta risken att de tappar i värde i framtiden. Vi valde därför 2013 att starta en lokal Fossil Free-kampanj på Lunds Universitet och vi driver frågan om fossilfria investeringar gentemot universitetsledningen med hjälp av engagemang från kårer, nationer, och studenter.

Universitetet har visat handlingskraft tidigare och sålde 2009 av sina tillgångar i Lundin Petroleum. Man kan anta att detta gjordes med anledning av att det ansågs omoraliskt att investera i ett bolag som kritiserats för brott mot mänskliga rättigheter. Och lika omoraliskt som det anses vara att investera i Lundinkoncernen är det att investera i bolag vars kärnverksamhet utgör ett hot mot allas vår framtid. Hundratals studenter håller med om detta och har redan skrivit under uppropet som kräver att universitetet tar sitt ansvar och flyttar sina pengar.

Om rektor Per Eriksson och universitetsledningen menar allvar med att bidra till en bättre värld, måste ansatserna genomsyra hela universitetets verksamhet. Det är inte trovärdigt att stå för ”en ansvarsfull energihantering när det gäller klimatet” och samtidigt placera donerade medel i bolag vars affärsidé direkt motverkar detta. Med tanke på Lunds Universitet vision att ”förbättra vår värld och människors villkor” bör det ligga i universitetets intresse att gå i bräschen i denna fråga och bli Sveriges första fossilfria universitet. Är universitetet redo att anta utmaningen?

Fossil Free Lunds Universitet, genom

Caroline Westblom (bild),
mastersstudent vid Internationella miljöinstitutet

Lisa Brand,
doktorand i energihushållning, LTH

Jens Hansson,
Lunds Universitets sociala innovationscenter

Josefin Winberg,
mastersstudent i biologi