750 600 kronor till nationerna

- in Nyheter

Nu betalas totalt 750 600 kronor ut till nationerna för att främja icke-alkoholrelaterade aktiviteter. Men universitetet får en bristfällig garanti rörande transparens.

Sedan kår- och nationsobligatoriet avskaffande 2010 har det ekonomiska stödet till nationerna varierat. Under 2013 betalade universitetet inte ut något stöd till nationerna överhuvudtaget. I december undertecknade universitetet ett avtal med Kuratorkollegiet. Ett avtal som kommer ge nationerna 25 kronor för varje helårsstuderande medlem under året.

Alkoholförsäljning främsta inkomstkällan
I dagsläget arrangerar nationerna ungefär tre gånger fler icke-alkoholrelaterade aktiviteter än arrangemang som inkluderar spritförsäljning. Samtidigt är en av nationernas största inkomstkälla just alkoholförsäljning. Denna är avgörande för att nationerna ska kunna genomföra andra aktiviteter – vilket gör att de största arrangemangen trots allt kretsar runt alkoholservering.
– Stödet är en riktad satsning som syftar till att få nationerna att skifta fokus från sina inkomstbringande pub- och klubbaktiviteter. Istället ska nationerna ges incitament att utveckla den studiesociala verksamheten, säger Tim Ekberg, planeringschef för universitetet.
På vilket sätt vill universitetet att nationerna ska utveckla verksamheten?
– Nationerna har inte givits några direkta riktlinjer om specifika aktiviteter, säger han.

Begränsad insyn i nationernas ekonomi
Det ekonomiska stödet gäller specifikt för 2014. Det avtal som slutits mellan universitetet och Kuratorskollegiet om nationsstöd kan dock förlängas. En förutsättning är att nationerna använder pengarna till vad de är ämnade för. Det finns idag ingen möjlighet för universitetet att få en direkt insyn i nationernas ekonomi. Därmed kan universitetet inte garantera att stödet används på rätt sätt. Det är först i slutet av året som universitetet kan få en signal om pengarna har använts på rätt sätt. Nationerna är då tvungna att redovisa för Kuratorskollegiet vilken typ av aktiviteter pengar har gått till.
– Universitetet har inte diskuterat vilken typ av sanktioner som kan bli aktuella om nationerna skulle missköta sig. Främst är det universitetets betalningsvilja för nästkommande år som minskar om nationerna skulle missköta sig, säger Tim Ekberg.

Nationerna positiva
Pengarna kommer att utbetalas till Kuratorskollegiet. Det är sedan upp till kollegiet att fördela pengar till nationerna utefter respektive nations medlemsantal. Även Smålands Nation som inte är en del av Kuratorskollegiet har beviljats ekonomiskt stöd.
– Nationerna ser det naturligtvis som väldigit positivt att universitetet nu erbjuder ekonomiskt stöd. Det är en bekräftelse på att universitetet betraktar nationernas verksamhet som viktig, säger Oskar Palmerot, ordförande Kuratorskollegiet.
Vad innebär stödet för nationerna?
– Det innebär att mer fokus kan läggas på icke-alkoholrelaterade aktiviteter utan att de behöver motiveras genom mer alkoholförsäljning, säger han.