DEBATT: ”Studieavgifter löser inte problemen”

- in Debatt

Studieavgifter löser inte problemet med dålig genomströmning av studenter. Det behövs istället satsningar från staten och lärosätena och det borde vara en självklar del i den politik som förs vad beträffar den högre utbildningen. Det skriver Lunds universitets studentkårers Oskar Styf och Sebastian Persson i en debattartikel.

Betala så ska alla dina problem lösa sig! Så går tongångarna i den debattartikel som Charlotte Nilson och Johanna Grönbäck publicerade på lundagard.se den 2 oktober. Genom att betala ska du som student vilja engagera dig mer i din utbildning, kräva återbetalning om den är dålig och förbättra genomströmningen på dagens utbildning.

Det är fantastiskt att vi i Sverige, och Norden kan stå för en nordisk modell av högre utbildning. Här är i stort sett den högre utbildningen fri, vi har många som utbildar sig och på det sättet berikar de samhället. Många tar efter oss, se bara på Tyskland som nu slopar avgifter på sina statliga universitet. Den avgiftsfria utbildningen visar ett land i välstånd.

Vi har råd att utbilda våra medborgare och vi tror på idén att alla medborgare ska ha rätten och möjligheten till högre utbildning. Nilsson och Grönbäck antyder att vi lika gärna kan införa avgifter eftersom vi idag ändå är dåliga på att rekrytera från studieovana hem. Vi ställer oss då frågan, ska inte intentionen vara att ändra på detta? Att lärosätena idag trots den fria utbildningen inte rekryterar så brett som vi skulle vilja kanske beror på något annat. Högskolorna kanske borde se över sin antagning. Vilka studenter tar vi in? Är det antagningssystem vi nu har det som bäst gynnar den breda rekryteringen? Kanske borde ett fokus läggas på den grundskola och den gymnasiala nivån, att hjälpa elever från studieovana miljöer att klara sina gymnasiestudier? Avgifter underlättar i alla fall inte detta!

Den krassa syn som Nilsson och Grönbäck visar upp både vad gäller studenters engagemang och synen på utbildning som något som bara ska leda till jobb för att vara värt prestationen förstår vi inte heller. Bara vid Lunds universitet är vi ett 30-tal studenter som tar uppehåll från studierna och arbetar för våra kårer, för att engagera oss i utbildningsfrågor och studenternas sociala situation. Utöver detta har vi flera hundra studentrepresentanter som erhållit förtroende från sina medstudenter att delta i beslutande och beredande processer för att göra vår gemensamma utbildning och situation bättre.

Givetvis kan vi och våra kårer förbättra vårt arbete, men att det skulle komma ett större engagemang för utbildningen för att studenter betalar för den har vi svårt att se. ”Förväntas inte min investering löna sig – förväntas inte min utbildning ge jobb – väljer jag bort den till förmån för en annan.” är enligt oss ett märkligt sätt att se på utbildning. Den fria utbildningen möjliggör det livslånga lärandet medan ett avgiftssystem kraftigt begränsar det och skapar en bild av att vi endast studerar för att få arbete.

För att öka genomströmningen behövs mer resurser, det behövs satsas på stödåtgärder. Att många slutar och att många ger upp är mycket på grund av dåligt stöd från lärosätets och i slutändan statens sida. För med breddad rekrytering och ökad mångfald vid universitetet behöver studenterna hjälp med studierna. Även de studenter från studievana miljöer behöver idag hjälp och handledning när det kommer till bland annat uppsatsskrivande och inlärningstekniker. Studieavgifter löser inte detta problem, en ökad genomströmning ökas genom satsningar från staten och lärosätena och det borde vara en självklar del i den politik som förs vad beträffar den högre utbildningen.

Lunds universitets studentkårer tror därför inte att studieavgifter är rätt väg att gå. Avgifterna löser inte de problem som Nilsson och Grönbäck lyfter fram, snarare problematiserar avgifterna driften och utvecklingen av högre utbildning i Sverige och i Norden. En fri utbildning åt alla medborgare är något vi bör värna om, den är garanten för demokratin och en symbol för ett välmående samhälle!

 

Oskar Styf                       Sebastian Persson
Ordförande                         Vice ordförande
Lunds universitets studentkårer