Kritiken trappas upp

Kritiken växer mot det stadgeförslag som Karnevalsorganet väntas fatta beslut om imorgon onsdag.

Imorgon ska karnevalsorganet, som består av studentkårerna i Lund, besluta om stadgan för Lundakarnevalen ska ändras. Hur processen för stadgeändringen gått till har fått kritik av Futuralkarnevals kommitté. Nu höjs också kritiska röster från den referensgrupp som skulle varit med och tagit fram stadgan. Både Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet, som sitter med i referensgruppen, menar att de inte fått vara med i processen. Istället har den skötts av Lunds universitets studentkårers ordförande Oskar Styf samt Cecilia Skoug. Cecilia Skoug är sammankallande för referensgruppen som ska sköta kommunikationen mellan karnevalskommittén och karnevalsorganet.

AF får mandat
Aron Klingberg, verksamhetschef på Akademiska föreningen, menar att det varit dålig kommunikation inom referensgruppen under hösten.
– Det har inte sammankallats till något möte och det har inte funnits någon kommunikation. Vi har blivit informerade om stadgeförslaget, men stadgerevideringsgruppen, det vill säga Oskar Styf och Cecilia Skoug, borde lyft frågan även med referensgruppen. Stadgeändringen skulle ske i god kommunikation med KK och AF, säger han.
Vad innebär stadgeförslaget för Akademiska föreningen?
– I den nya stadgan får vi ett fast mandat i referensgruppen, vilket är positivt. Men det är oroväckande att det totala antalet mandat från KK och AF minskar. Det breda studentlivet får mindre representation och det kommer inte förbättra kommunikationen, säger Aron Klingberg.

KK blir av med mandat
Även Oskar Palmerot, tillförordnad ordförande för Kuratorskollegiet, är kritisk till processen bakom stadgeförändringen.
– Det senaste referensgruppsmötet var i våras. Eftersom det forumet är AF och KKs enda möjlighet att ge ett remissyttrande på stadgeförändringen så är det mycket olyckligt att inget referensgruppsmöte ägt rum under hösten, säger han.
– Att inte sammankalla den remissgrupp man är sammankallande för är ju problematiskt, säger Oskar Palmerot.
– Det känns som att det görs hastigt den här terminen för att det ska kunna klubbas snabbt på nästa termins karnevalsorgan, säger han.
Vad innebär stadgeförslaget för Kuratorskollegiet?
– Att vi får två färre mandat i referensgruppen skickar konstiga signaler till övriga studentlivet. Vi har tidigare sagt att stadgan ska förankras och tas fram gemensamt, säger Oskar Palmerot.

Stadgerevidering
Cecilia Skoug, sammankallande för referensgruppen, har inte uppfattat att AF och KK känts sig utestängda från processen.
– Det kan absolut ha varit dålig kommunikation i referensgruppen under hösten. Men jag fick uppfattningen på referensgruppsmötet i april att vi som satt som kårföreträdare fick i uppgift att ta fram ett första förslag på ny stadga, säger Cecilia Skoug.
Men du sitter som sammankallande för referensgruppen. Borde inte du ha sammankallat den då?
– Så här i efterhand, hade det kanske varit bra. Men jag har å andra sidan inte hört något från AF eller KK om att de önskat sammankalla gruppen för att diskutera det här, säger hon.

Misstänkt jäv
Det har funnit två tidigare stadgeförslag som arbetats fram under hösten. I det första stadgeförslaget hade Cecilia Skoug och Oskar Styf sammanfogat Lus nya stadga med karnevalsorganets stadga och skrev in avsnitt om valberedningsprocessen och policys. Efter det skickades det andra stadgeförslaget ut på remiss till bland annat Lus styrelse – där både Oskar Styf och Cecilia Skoug är ledamöter.
– Ja, jag och Oskar har varit med och gett remissvar på det förslaget.
Är inte det konstigt?
– Jo, det är det. Men det fanns ingen praktisk lösning på det.
– För att inte särbehandla vårt förslag så tog vi Lus remissyttrande sist i behandlingen. Efter de första remissyttranden såg vi att alla instanserna ville ha mer öppenhet, transparens och demokrati. Så vi fokuserade på dessa ledord när vi reviderade det andra förslaget.

Kommittén kritisk
Det har också väckts kritik från karnevalskommittén om att deras operativa erfarenhet inte vägts in tillräckligt. Det är något som Cecilia Skoug inte håller med om, men hon medger att det kan ha funnits vissa missförstånd.
– Det står redan i den nuvarande stadgan för karnevalsorganet att ledamöterna i karnevalskommittén redan är sektionschefer. Det verkar som att det finns två olika definitioner kring vad som är en sektionschef, och jag vet inte hur remissinstanserna har resonerat kring det.
– Det var till exempel två-tre remissinstanser som tyckte att sektionscheferna skulle väljas av karnevalsorganet.
Karnevalskommittén menar att deras remissyttrande ändå borde väga tyngre i vissa frågor?
– Deras remissyttrande har vägt tungt i vissa frågor, exempelvis hur verksamhetsåret är indelat. Andra frågor de inte fått gehör är att kommittén inte ville ha en auktoriserad revisor och ett av argumenten var att det skulle kosta för mycket, men omsätter karnevalen över 30 miljoner kronor så finns det pengar till det.
Kuratorskollegiet och AF menar att studentlivet inte blir lika brett representerat om deras mandat skärs ner. Hur har ni resonerat kring det?
– Referensgruppen röstar inte, så mandaten är inte lika viktiga på så sätt. Eftersom KK redan representerar alla anslutna nationer så borde en person kunna föra samma talan som två. KK blev dessutom inte av med mandat, utan de gav bort dem. Det är jag helt säker på att det sagts under våren.
–Det är ju en vinst att även AF får representation även enligt stadgan, säger Cecilia Skoug.

Det är det tredje stadgeförslaget som nu ska besluts om på karnevalsorganet imorgon onsdag klockan 14. Om förslaget går igenom, måste stadgeändringen även upp på ett av karnevalsorganets möten under vårterminen och där röstas igenom för att vinna kraft.

Läs den nuvarande stadgan för Lunds Studenkårers Karneval här.

Läs det tredje stadgeförslaget här.

LÄS MER: Karnevalen kritiserar kårerna