Bristen på studieplatser är störst på LTH

- in Nyheter

Brist på studieplatser är något hela Lunds universitet lider av. Däremot är LTH hårdast drabbat av problemet. 

Vid LTH studerar nästan 6500 personer.  I detta antal räknas inte de som har vissa kurser eller enstaka föreläsningar där.  I nuläget finns det studieplatser som räcker till drygt 3500 studenter. I universitetets Rättighetslista står det vad studenter vid universitet har rätt till.

Ett av de kraven, som redovisas i 1:1, är att studenterna har rätt till studieplatser och grupprum för att kunna tillgodose sig en god studiemiljö. Både Teknologkåren och LTH:s rektor är väl medvetna om platsbristen för studenter. De arbetar på olika nivåer för att lösa detta långsiktigt.

– Vi har egentligen ett helt okej antal studieplatser vid LTH, menar Teknologkårens ordförande Björn Sanders. Han säger att platsbristen i stället beror på att andra fakulteter har ännu färre studieplatser som gör att deras studenter kommer till LTH:s lokaler för att plugga.

– Universitetslokalerna är till för alla och platsbristproblemet gäller inte enskilt för  LTH utan är ett problem för hela universitetet, säger Björn Sanders.

Björn Sanders, ordförande för TLTH. Foto: Christina Zhou.
Björn Sanders, ordförande för TLTH. Foto: Christina Zhou.

Utbyggnad på gång
I nuläget genomförs renoverings och utbyggnadsarbete i flera av LTH:s lokaler. E-huset och Matteannexet har nyligen renoverats vilket resulterade i fler studieplatser och öppna ytor.

Dessutom kommer V-huset öppnas upp igen efter en totalrenovering i samband med att höstterminen börjar. Björn Sanders trycker på vikten av att hålla redan existerande lokaler öppna så att studenterna kan studera där, även utanför schemalagd tid. I nuläget varierar öppettiderna mellan de olika byggnaderna.

– Vi har många lärosalar här uppe på LTH. De flesta står tomma och låsta större delen av dygnet. Jag skulle hellre vilja se att lokalerna kunde stå öppna och utnyttjas som studieplatser, eftersom det kostar mindre än att bygga ut, säger han.

Arbetar aktivt
Teknologkåren arbetar aktivt kring problematiken med fler studieplatser. Det finns med som en punkt i kårens verksamhetsplan för nästa år och tanken är att lägga mer fokus på att lobba för frågan.

Hittills har de hjälpt och stöttat studentrepresentanterna i Maskinhuset, i samband med den skrivelse som de skickade in till husstyrelsen i våras, om att öka öppettiderna av lärosalarna. Det viktigaste för att kunna samarbeta om tillgång till studieutrymmen och öppettiderna för respektive hus är en bra dialog, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.

Viktor Öwall sitter med i Infrastruktursnämnden, tillsammans med LTH:s husstyrelseprefekter, och de för i nuläget en dialog kring hur husen ska kunna verka för att skapa goda förutsättningar för studenterna att kunna studera på plats.

– Vi i ledningen vill att lokalerna ska stå öppna i så stor utsträckning som möjligt, säger Viktor Öwall. Han tror också att situationen kommer förbättras framöver tack vare renoveringar och gott samarbete mellan husstyrelser och studenter.