Tentaregler kan komma att ändras

- in Nyheter

Den 25 oktober arrangerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en konferens på tema rättssäkerhet. Från hela landet kom 270 besökare för att ta del av ämnen som utbildningsrätt och rättssäker examination.

Programmet innehöll ett inledningstal av den tillförordnade myndighetschefen Annika Pontén.
– UKÄ fortsätter på den inslagna vägen att vi ska vara till nytta för högskolesektorn. Nyttoperspektivet innebär bland annat att vi avser arbeta mycket med att ta fram vägledningar till sektorn inom olika områden, säger Annika Pontén.

Tidigare versioner
År 2008 publicerade Högskoleverket en rapport om Rättssäker examination, en text som tar upp de regler som gäller för olika former av examination och vilka ställningstaganden som Högskoleverket gör i olika frågor.

Ursprungsversionen lanserades tio år tidigare och hade utgångspunkt i traditionella salsskrivningar och användes som underlag vid nästan samtliga universitet och högskolor när de tog fram sina riktlinjer vid examination. Till de nya examinationsformerna som behandlas i senaste rapporten hör muntlig examination, praktik, grupptentamen, uppsats och hemtentamen.

Ny nödvändig uppdatering
Nu kommer alltså en ny version av rapporten att lanseras där UKÄ kommer ge vägledning. Mikael Herjevik, biträdande avdelningschef på juridiska avdelningen, berättar att en uppdatering är nödvändig eftersom det bland annat tillkommit en ny tillsynspraxis som innebär att vissa avsnitt i rapporten bör ses över och kompletteras.
– Vi avser ta fram denna nya version, i form av en vägledning, i nära dialog med sektorn. Vi kommer  bjuda in till ett seminarium så fort vi vet mer konkret vad den nya förvaltningslagen innebär, säger Mikael Herjevik.

En ny version av rapporten planeras vara klar och lanseras under våren 2017 efter att riksdagen fattat beslut om en ny förvaltningslag.