Nu vill staten hjälpa studentkårerna

- in Nyheter
@Tindra Englund

Ökad statlig direktfinansiering  är ett av de förslag Universitetskanslerämbetet (UKÄ), ger i en ny rapport om studentinflytande.
– Det är viktigt att noga följa utvecklingen av studentinflytandet. I framtiden kan det bli nödvändigt att se över systemet som helhet, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

Sedan kårobligatoriets avskaffande har många studentkårer brottats med sjunkande medlemsantal och sämre ekonomi.  Nu föreslår UKÄ en ökad statlig direktfinansiering och utbildningsinsatser om studenträttigheter.

Beroende av universiteten
I dag är många studentkårer beroende av finansiering från lärosätena vilket gör att de hamnar i en beroendeställning.
– Kårerna befinner sig i en svår sits och för att få ett hållbart system föreslår vi bland annat förstärkt statlig direktfinansiering, säger Annika Pontén.

Enligt Jack Senften, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), är det ett tacksamt förslag för såväl kårer som universitet.
– Det man kan säga är att rapporten inte är särskilt skarp på några områden utom just på förslaget om utökad och mer direkt finansiering, vilket kanske beror på att det är ett så tacksamt förslag, säger Jack Senften.

Demokratiproblem

UKÄ pekar också på att det finns ett demokratiproblem i dagens system för studentinflytande.
– Det är viktigt att studentinflytandet organiseras på ett sätt som både kan tillvarata det engagemang som finns och studenternas rättigheter, säger Annika Pontén.

Dels handlar det om att det är få av kårernas medlemmar som deltar i kårvalen. Enligt UKÄ är det endast ca 10% av medlemmarna i studentkårerna somatiskt deltar i kårvalen.  Men enligt Jack Senften handlar det också om att det är svårt att hitta kandidater till olika studentposter.
– Jag tror att det är för att man ofta förväntar sig att de ska lägga ned mycket och tungt arbete mot en ganska liten ersättning, säger Jack Senften.

Anser att staten borde ta större ansvar
I stort är Lus dock positiva till rapporten och de förslag som ges.
–Vi hoppas att staten tar sitt ansvar gentemot studenterna och ser till att vi har förutsättningarna för att bedriva studentinflytande på ett meningsfullt och betydande sätt, säger Jack Senften, vice ordförande för Lus.

___________________________________________________________________________________________________

Rapporten Studentinflytandet. Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande är gjord på uppdrag av regeringen och finns att ladda ner på www.uka.se. Fredag den tredje februari anordnar UKÄ ett frukostmöte på temat studentinflytande. Frukostmötet filmas och du kan ta del av det på www.uka.se.

_____________________________________________________________________________________________________

Korta fakta om studentinflytandet:

  • Studenternas rätt till medbestämmande i olika organ inom lärosätena samt inflytande över utbildningen är reglerat bland annat i Högskolelagen.
  • Höstterminen 2015 var cirka 360 000 studenter svenska studenter registrerade.
  • Cirka 10 % av kårmedlemmarna deltar normalt i kårval, dvs. ca 14 000 studenter.
  • Nästan 80 % av studentkårer uppger att det är svårt att engagera tillräckligt många studentrepresentanter. Män ansluter sig i högre grad än kvinnor.