Internrevisionens granskning friar Eva Wiberg

- in Nyheter
@Tindra Englund

Enligt internrevisionen har Eva Wiberg inte begått något regelbrott. Däremot belyser utredningen ett otydligt regelverk och bristande dokumentation kring hennes och andra universitetsanställdas val i samband med tjänsteresor.

För två veckor sedan avslöjade Lundagård att prorektor Eva Wiberg ofta reste på ett sätt som stred mot universitets policy om ett kostnadseffektivt och miljövänligt resande.

Som ett svar på detta gavs internrevisionen vid Lunds universitet i uppdrag att utreda om prorektorns utlandsresor under 2015-2016 följde universitets regler för tjänsteresor.

Rapporten finner inga fel
I dag offentliggjordes rapporten i vilken utredningen sammanställts. Där konstaterar internrevisionen att prorektorns resor ”står i överensstämmelse med universitets regler för tjänsteresor”.

Enligt rapporten har samtliga av Eva Wibergs resor utanför Europa skett i businessclass  och hennes resor till och från Köpenhamns flygplats har nästan uteslutande gjorts med taxi.

Men internrevisionen menar att prorektorns val av dyrare och mindre klimatvänliga alternativ varit befogade. Det främsta skälet till detta är att  Eva Wiberg lider av artros och därmed är i behov av ett större benutrymme.
– De skäl vi fått angivna är ju hennes arbetssituation och hennes hälsa och hälsan har ju varit en faktor under hela den här perioden, säger revisionschef Gunilla Norberg.

Behov av att uppdatera policyn
Internrevisionen anser dock att det finns ett behov av att uppdatera universitets resepolicy för att öka tydligheten och underlätta framtida bedömningar.

Enligt Gunilla Norberg bör man även i framtiden tydligare dokumentera varför man väljer ett resealternativ framför ett annat.
– Vi har skrivit att man framöver bör dokumentera när man gör en bedömning, säger Gunilla Norberg.

Internrevisionen har därmed valt att exkludera vissa saker från sin granskning. Bland annat har man valt att inte titta på hur bonusar, traktamenten eller ersättningar hanterats. Man har heller inte granskat syftet med resorna.

Bristen på dokumentation liksom bristen på tid är två faktorer som begränsat internrevisionen granskning.
– Det är många saker vi har undantagit, för 14 dagar är väldigt kort, och vi kan inte bara gå in och tycka utan vi måste titta på saker, säger Gunilla Norberg.

Ytterligare rekommendationer
Internrevisionen rekommenderar även en tydligare dokumentation samt att man ser över vem som attesterar resorna så att de i så liten utsträckning som möjligt attesteras av en underordnad. Alternativt föreslås man införandet av en ny rutin där ordföranden rutinmässigt granskar ett antal av rektorns och övriga i ledningens kostnader.