Rödlistad skorpionsläkting hittad i Stadsparken

- in Nyheter

Efter mer än 20 år av ovisshet hos kommunen har Hålträdsklokryparen återigen påträffats i Stadsparken. Insekten, som inte är mer än några millimeter lång, är trots sitt släktskap med skorpionen inget Lunds studenter behöver vara rädda för.

Under hösten 2016 kunde Lunds kommun genom en insektsinventering bekräfta att Hålträdsklokryparen fortfarande finns kvar i Lunds Stadspark. Sedan den rödlistade insekten senast påträffades i Stadsparken för drygt 20 år sedan har dess existens varit okänd. Hålträdsklokryparen är ett spindeldjur och en avlägsen släkting till skorpionen.

Förekomsten av krypet innebär att Lunds Stadspark blivit utsett som ett Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden i EU med habitatdirektiv. Insekten lever i gamla hålträd med mulm, vilket är ett löst material bildas av bland annat trämjöl från insektsgnag och rester från fågelbon.
– Kruxet är att de mest värdefulla träden ofta tas bort på grund av att de klassas som riskträd med till exempel grenar som kan falla ner och orsaka skada. Istället för att ta bort hela trädet kan trädstammen bevaras och då kan många vedlevande insekter, såsom Hålträdsklokryparen, leva kvar ett tag i högstubben, säger Cecilia Backe, kommunekolog på Lunds kommun.

Biologisk mångfald är viktigt för kommunen och med det följer mer uppgifter än att göra parken estetiskt tilltalande för människor.
– Folk bör försöka se gamla träd som viktiga naturbärare med alla invånare som bor i träden – insekter, fåglar, fladdermöss, lavar och mossor. Kanske kan vi ändra synen på hur naturen och grönområden ska se ut. Folk bör tåla lite stök, allt kan inte vara snyggt och prydligt! Naturen är inte så välordnad som många anlagda/tillrättalagda parkmiljöer, säger Cecilia Backe.

Stadsparken är alltså hem till klokryparen men även för det stora årliga siste april-firandet.
– Själva Hålträdsklokryparen påverkas nog inte av att 30 000 ungdomar festar i parken men andra djur påverkas negativt. Valborg är en fantastisk fest men kanske kan var och en tänka sig för och ta bort sitt skräp. Det finns många studentföreningar och det vore bra om det togs ett kollektivt ansvar för att förmedla budskapet om att alla bör ta ansvar för sitt skräp. Håll parken ren tillsammans, säger kommunekologen Cecilia Backe.