Råttbekämpning på Delphi ger resultat

- in Bostad, Nyheter

Under hösten har problematiken med råttor varit stor kring området vid Delphi, där många studenter bor. AF Bostäder har vidtagit åtgärder som nu visat sig vara effektiva mot de fyrbenta skadedjuren.

Råttornas förekomst runtom i Lund har under senare år ökat, vilket flera medier har skrivit om tidigare. Skadedjurens existens har bland annat märkts vid Delphi, ett av AF Bostäders studentboenden.

– I november kunde jag vissa morgnar se tre-fyra råttor på väg till skolan. Alla
i min korridor har märkt av problemet, säger Thomas Nielsen, boende i en av Delphis studentkorridorer.

I regel säger man att andelen råttor överstiger invånarantalet i en stad, vilket
i Lund kommuns fall landar på över hundra tusen. Två råttor kan tillsammans ge upphov till tusen avkommor på ett år. Problemen dessa skadedjur medför är både i form av ätskadade elledningar och smittspridning via urinen i de fall där de förekommer inomhus. För råttor är det enkelt att exempelvis ta sig in i fastigheter genom ett hål lika stort som en enkrona, hoppa en meter utan avsats samt klättra flera våningar genom ett lodrätt avloppsrör.

Enligt Rose-Marie Stolpe, boutvecklingschef på AF Bostäder, började problemet med råttor redan i höstas och har sedan dess minskat till följd av de åtgärder som vidtagits.

– Vi har jobbat med att hitta insatser för att minimera problemet. Detta
i form av att gå ut med information till hyresgäster och försöka berätta för dem vad de ska tänka på, exempelvis att sopsortera bättre och se till att inga matrester hamnar utanför skräpcontainrarna.

Utöver information till studenterna har hjälp från Anticimex vidtagits för att få bukt med problemet på en mer grundläggande nivå.

– Vi har satt in grindvakter för att hindra råttorna från att ta sig in i våra ledningssystem, satt in specialbyggda spjutfällor i avloppssystemen, installerat fällor med elektriska impulser som fångar och avlivar råttorna och placerat ut speciella betesstationer efter tillstånd från kommunen via Anticimex. Vi har även gjort lövrensningar och röjt i alla buskage och häckar runt fasaderna, säger Rose-Marie Stolpe.

Problemet har främst förekommit i utemiljön kring Delphi och bara enstaka incidenter har handlat om råttor inuti korridorerna.

– Vi vet inte varför just Delphi har varit extra utsatt. Det är ett samhällsproblem, säger Rose-Marie Stolpe.