Ingen Studentlundsapp – Lus inte överens

- in Nyheter

Förslaget om en ”Studentlundsapp” röstades ner på Lunds universitets studentkårers första ting 2018. Nu riskerar pengar från Lunds universitet till studentlivet att brinna inne.

Varje år äskar Lunds universitets studentkårer (Lus) tillsammans med Akademiska föreningen (AF) och Kuratorskollegiet (KK) pengar från Lunds universitet till riktade satsningar för studentlivet. I flera år har pengar äskats och beviljats för det så kallade ”Studentpaketet” som bland annat finansierat ett studentblock, Studentlunds hemsida och den Studentlundsapp som tidigare fanns men togs bort förra terminen. Pengar har fortsatt att beviljas för en app men de tre organisationerna har inte kunnat enas om namn eller ansvar över administrationen. Det är dock inte enbart mellan organisationerna som oenighet råder, också internt inom organisationerna hörs olika åsikter.

På årets första Lus ting (Lus högsta beslutande organ) röstades alla förslag om att ta fram en ny app ner. Därför kommer Lus inte fortsätta driva frågan. Frågan är nu om det kommer bli en Studentlundsapp i framtiden och vad som kommer hända med de öronmärkta pengarna som äskats och beviljats för att skapa en app.

Samhällsvetarkåren är en av de kårer som drivit frågan och röstade för ett förslag om att utveckla en app som skulle heta ”Studentlund” och rikta sig till alla studenter vid Lunds universitet.

– Vi och många av våra studenter saknar den gamla appen. Det fanns en stor styrka i att kunna samla allt inom studentlivet i en och samma app. Pengar har fortsatt att äskas från universitetet men arbetet har stått ganska stilla. I slutet av förra året drog vi därför igång det arbetet igen för vi gärna vill se en Studentlundsapp, säger Christina Abdulahad, ordförande Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet.

En av de som röstade emot de förslag som lades fram på Lus ting var Emanuel Lindberg, verkställande språkrör vid Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö.

– Vi röstade emot därför att vi inte kände oss övertygade om att det här skulle bli en bra, inkluderande lösning för våra studenter, för vår kår. Vi upplevde att processen med att ta fram ett förslag inte var nog genomarbetad, säger Emanuel Lindberg och fortsätter:

– Vi hade velat se en bredare lösning. En app som var mer tydligt till för alla studenter vid Lunds universitet, även de med campus i Helsingborg och Malmö, och de studentföreningar som kanske inte i sig är direkt anslutna till Studentlund.

En annan kår som röstade emot var Teknologkåren vid Luns tekniska högskola (TLTH), som inte är anslutna till Studentlund. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet valde att lägga ner sin röst i frågan.

– Vi var medvetna om att TLTH inte skulle vara lätta att få med sig eftersom de inte är med i Studentlund, men tyvärr var det inte bara de som var emot förslaget, säger Christina Abdulahad.

I och med att förslagen röstades ner på tinget kommer Lus inte fortsätta driva frågan. Men frågan är vad som kommer hända med de pengar som redan äskats och godkänts. Administrationen av pengarna som äskats av AF, KK och Lus sköts av AF.

– Nästa möte mellan AF, KK och Lus är om en månad. Vi har lite idéer om vad vi kan göra med pengarna men vi är tre organisationer som drar åt olika håll så inget är skrivet i sten än. Vi måste först gå igenom och se hur mycket pengar som faktiskt är öronmärkta för att gå till utveckling av en app. Sedan måste vi prata med universitetet och se hur vi ska göra, och om vi måste betala tillbaka något, säger Matilda Hildingson, verksamhetschef på Akademiska föreningen.

Samhällsvetarkåren kommer fortsätta att driva frågan, med eller utan pengar från universitetet.

– Vi vill fortfarande se en Studentlundsapp. Vi tror att det hade gynnat studentlivet. Nästa steg blir att fortsätta förhandlingarna inom Studentlundsanslutna kårer, KK och AF för att se om vi kan Studenlundsfinansera en Studentlundsapp utan pengar från universitetet. Men ingenting är bekräftat och vi tittar på flera olika alternativ, säger Christina Abdulahad, ordförande Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet.

SKFM hoppas att pengarna ändå ska kunna komma till nytta för studentlivet och studenterna.

–Vi hoppas att det går att hitta en annan lösning för hur de pengarna kan användas. Den äskningen som låg, var ju pengar till bland annat en hemsida och app. Vi hade kanske hellre sett att de pengarna används till den befintliga verksamheten, säger Emanuel Lindberg, verkställande språkrör Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö.