Fler kvinnliga studenter fällda i disciplinärenden trots färre anmälningar

- in Nyheter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt om kvinnliga och manliga studenter bedöms på olika sätt när det kommer till disciplinära åtgärder. Siffror från tio lärosäten, inklusive Lunds universitet, har sammanställts och analyserats.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bad tio lärosäten, bland annat Lunds universitet, att besvara frågor kring könsfördelningen i disciplinära ärenden under år 2017. Siffrorna från de olika lärosätena är ett led i undersökningen kring frågan om huruvida kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika sätt. Nu har de inkomna remissvaren sammanställts i en promemoria.

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga är enligt högskoleförordningen antingen varning eller avstängning. Förseelserna som åtgärderna avser är bland annat sexuella trakasserier, förfalskning av dokument, plagiat eller fabrikation, och otillåtet samarbete. Av remissvaren framgår det att det vanligaste som studenter fälls för är plagiat eller fabrikation. Den enda förseelsen som studenter vid de tio lärosätena inte fälldes för år 2017 var sexuella trakasserier.

Lunds universitet har uppmärksammat att det finns en viss skillnad i hur många anmälda kvinnor respektive män som blivit föremål för disciplinära åtgärder. I sitt remissvar skriver Lunds universitet att fler män än kvinnor anmäldes år 2017, men av de kvinnor som anmäldes fälldes flera kvinnor jämfört med män. Av studenterna som anmäldes fälldes cirka 62 procent kvinnor och 55 procent män. Lunds universitet lämnade dock ingen kommentar till varför.

UKÄ har jämfört remissvaren med statistik över antalet registrerade studenter under samma år. Svaren från lärosätena visar att fördelningen mellan kvinnliga och manliga studenter som blev varnade eller avstängda inte motsvarar könsfördelningen av det totala antalet registrerade studenter i landet. I förhållande till fördelningen visar remissvaren att fler manliga studenter än kvinnliga blir varnade vid de tio lärosätena. Det indikerar att manliga studenter i större utsträckning blir varnade. Däremot kan inte UKÄ dra några säkra slutsatser om vad skillnaden beror på till följd av det begränsade underlaget i granskningen.

UKÄ:s förslag är att lärosätena på eget initiativ granskar och följer upp om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på ett likvärdigt sätt. Nu återstår det att se om och hur de tio lärosätena kommer att följa upp utredningen.

 

Lundagård har sökt disciplinnämnden och handläggare av disciplinärenden vid Lunds universitet för ytterligare kommentarer.

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en statlig myndighet med uppdrag att granska kvaliteten i högre utbildning och analysera utvecklingen inom den svenska högskolan. Utredningen har företagits inom ramen för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.