Borttagen handledning möter skarp kritik

- in Nyheter

Handledningen på Författarskolan i Lund går som en röd tråd genom programmets två år och beskrivs ofta som utbildningens kärna. Nu ses utbildningen över och handledningen förändras. Bland studenter, alumner och handledare är kritiken hård. 

Författarskolan i Lund består av två delar – schemalagd undervisning i kreativt skrivande, och ett litterärt projekt med individuell handledning, där en verksam författare följer studenten och dess projekt under utbildningens två år. Det senare beskrivs av många studenter som kärnan i utbildningen, och en anledning till att studenter söker sig till Författarskolan i Lund. 

När sektionsstyrelsen vid Språk- och litteraturcentrum sammanträdde den 12 december 2019 och fattade beslut om en ny kursplan för första terminen på Författarskolan, var handledningen en av de saker som togs bort. 

Kritiken har varit skarp.

En student, som för närvarande läser sin sista termin på Författarskolan och som vill vara anonym, är besviken:
– Jag tycker det är fruktansvärt. Handledningen är det som är viktigast. Det är inte på många ställen som man får en handledare som följer en i två år. Det är det som utmärker Författarskolan och som gör att man väljer den framför andra, säger studenten.

Ett protestmejl från fjorton nuvarande och tidigare studenter vid Författarskolan mejlades i februari ut till ansvariga med en önskan om att behålla handledningen på första terminen: 

”Att utbildningen ska utmynna i ett större projekt var viktigt för mig. Att det då funnits någon med från början som kunnat stötta i den processen har varit oersättligt”, skriver en student i protestmejlet. ”Jag tycker handledningen är ovärderlig, det är bland det bästa på Författarskolan och var även en avgörande anledning till att jag sökte just Författarskolan på Lunds universitet jämfört med andra liknande utbildningar”, skriver en annan.

Alla vill ha kvar sitt jobb och därför finns en rädsla för att kritisera detta öppet.

Även alumner är oroliga inför förändringarna. En av de är Åsa Foster. Hon tog examen från Författarskolan år 2012 och debuterade strax därpå med sin novellsamling från handledningsprojektet under utbildningen.

– Det berör egentligen inte mig, men Författarskolan, och särskilt handledningen, har varit så viktig för mitt författarskap efter utbildningen. Det känns oerhört sorgligt om handledningen minskas, säger hon.

Bakom förändringarna står en arbetsgrupp på fyra lärare som är anställda vid Lunds universitet, tre av dem vid Författarskolan. Läraren Carola Mikaelsson menar att borttagandet av handledning från första terminen ska ses i ljuset av flera ändringar i ett pågående kvalitetsarbete.
– Kursutveckling pågår hela tiden. Nu ändrar vi kursplaner utifrån synpunkter vi fått från studenter och lärare under lång tid. Det har inte gjorts på länge, inte efter att vi blev en konstnärlig utbildning, säger Carola Mikaelsson.

Författarskolan har funnits vid LU sedan 2002. År 2016 omklassificerades den till en konstnärlig utbildning, från att tidigare ha varit en så kallad konstnärlig utbildning på vetenskaplig grund. Det innebar bland annat nya kursplaner, examensmål, möjligheter att rekrytera personal på konstnärliga snarare än akademiska meriter samt andra krav på examen. Ekonomiskt ska Författarskolan inte ha påverkats av omklassificeringen. 

Den nya kursplanen från 12 december 2019 innebär bland annat fler skrivövningar på plats, laborationer och mer loggboksförande. Det blir ett tydligare fokus på skrivprocesser och man tar bort de två femveckorslånga skrivperioderna, som studenterna tidigare haft under första terminen, för att i stället föra en mer kontinuerlig undervisning på plats.
– Författarskolan har två löpande spår i utbildningen. Den ena är det egna projektet och det andra är övriga moment i den campusförlagda utbildningen. Vi vill koppla samman delarna så att utbildningen och det egna skrivandet hela tiden är i kontakt, säger Anna Clara Törnqvist, lärare vid Författarskolan.

Hon får medhåll av Carola Mikaelsson:
– I nuläget är det väldigt enkelt för någon som redan är publicerad eller har lång erfarenhet av skrivande att finna sig i de långa skrivperioderna. För studenter med mindre erfarenhet eller som inte finner sitt projekt, är det svårare. Utbildningsdelen måste tydligare grunda processen, säger hon.

I nuläget har studenterna 15 timmar handledartid på första terminen, 20 timmar på andra terminen och 25 timmar på tredje respektive fjärde terminen. Men timmarna, beskriver några av handledarna, räcker sällan och det finns en tyst överenskommelse om att gå in obetalt för att stötta studenterna utöver de schemalagda timmarna. 

Handledarna är ofta verksamma författare och knutna till Författarskolan som så kallade externa lärare. En extern lärare, som vi kan kalla Johanna, är mycket kritisk till att antalet handledartimmar skärs ner.
– Handledningen är särskilt viktig i början av projektet när studenterna är mer trevande. De undrar vilken form historien ska få, och hur de ska hitta tonen. Det behövs en handledare för att lotsa studenten rätt. Hur ska det gå till nu?

Hon är också besviken över att de externa lärarna fick reda på förändringarna först flera månader efter att den nya kursplanen fattats, och att informationen som getts varit både motsägelsefull och undanglidande. Hon beskriver en rädsla från de externa lärarnas sida att uttrycka sitt missnöje.
– Alla vill ha kvar sitt jobb och därför finns en rädsla för att kritisera detta öppet, säger hon.

Carola Mikaelsson och Anna Clara Törnqvist menar att förändringarna är till det bättre och bidrar till en mer gedigen och genomtänkt utbildning. Den kritik de mottagit, vilket enligt Carola Mikaelsson och Anna Clara Törnqvist bestått av två mejl från studenter, tror de i första hand beror på avsaknad av full information. 

Exakt hur förändringarna av senare delen av programmet kommer att se ut kan de i nuläget inte svara på.
– Vi kommer göra en översyn av hela utbildningen, men exakt hur det kommer se ut vet vi inte i dag.