Svar till Arne Grip ”Styrelsen bör ta bort rektors falska avsked”.

- in Debatt

Lunds universitets förvaltningschef Susanne Kristensson svarar på Arne Grips debattartikel från den 17/2, och menar att LUs uppsägning av forskaren inte var ett falskt avsked.

Lunds universitet valde att tillämpa 39 § i LAS efter en dom i Arbetsdomstolen, AD, 2020 som gällde en forskare som fällts för oredlighet i forskning av Lunds universitet 2018 och därefter avskilts från sin tjänst efter ett enigt beslut i Lunds universitets personalansvarsnämnd. AD fann att universitetets beslut inte i sig var laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning.

Att tillämpa 39 § i LAS är ett mycket ovanligt förfarande och ska tillämpas mycket restriktivt. I detta fall ansåg Lunds universitet att det var nödvändigt. Arne Grip påstår i Lundagård den 17/2 att Lunds universitet har gjort ett falskt avsked men det stämmer inte. Arbetsrättsligt gäller följande:

I 2 kap 15 § Högskoleförordningen framgår att universitetsstyrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd för att hantera de frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Den 25 oktober 1993 (Dnr I A 9 13996/93) fattade styrelsen ett sådant beslut.

Personalansvarsnämnden har därmed behörig att fatta beslut om avsked enligt 18 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare får avskedas om den grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Den avskedade kan begära ogiltigförklaring av ett sådant beslut genom att stämma arbetsgivaren. Om den fackliga organisationen, som den avskedade är medlem i, biträder en sådan begäran om ogiltigförklaring hanteras ärendet endast i en instans, Arbetsdomstolen. I den domstolsprocessen är Arbetsgivarverket ombud för arbetsgivaren och den fackliga organisationen är ombud för den avskedade.

Ett beslut om avsked får inte grundas enbart på omständigheter som har varit kända för arbetsgivaren mer än två månader. Den fackliga organisationen kan göra en preskriptionsinvändning, om den bedömer att det finns förutsättningar för det. Arbetsdomstolen prövar då frågan om preskription i första hand. Görs ingen invändning, alternativt om domstolen inte delar den fackliga organisationens bedömning hanteras själva sakfrågan.

Enligt 39 § LAS kan anställningsförhållandet anses som upplöst om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter en domstols dom. I så fall ska arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren. Beräkningen av skadeståndet tar sin utgångspunkt i arbetstagarens anställningstid. En myndighet som överväger att tillämpa 39 § bör samråda med Arbetsgivarverket innan tillämpning.

Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet