SLUTREPLIK: Låt inte känslor styra över juridiken

- in Debatt

Det här är en slutreplik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här

Konservativa föreningen ger slutreplik på Lundaprides replik ”Replik: Låt inte känslor styra över juridiken”, publicerad på Lundagårds webbsida 5 november.

I en replik från den 5 november kritiserar föreningen Lundapride vår debattartikel rörande JK:s beslut att ersätta en transstudent med 25.000 kronor. Lundaprides argumentation går i korthet ut på att Konservativa Föreningen utsatt den ifrågavarande studenten för ytterligare en kränkning, att Konservativa Föreningen inte kan invalidera någons känslor, och att en objektiv bedömning för vad som är acceptabelt beteende är sämre än att ta rygg på minoriteters subjektiva känslor. 

Inledningsvis menar Lundapride som sagt att vi kränkt studenten genom vår debattartikel; detta påstående visar emellertid enbart hur absurt bred Lundaprides definition av en kränkning är. JK:s beslut rör direkt användningen av statens finanser, och det är således våra gemensamma resurser som står på spel. Ett sådant beslut är aldrig en privat angelägenhet, och självfallet måste den som blivit tilldelad statliga pengar tåla att andra ifrågasätter detta. 

Vad avser Lundaprides andra argument, så handlade vår debattartikel aldrig om studentens känsloliv som sådant; precis som Lundapride framhåller har alla rätt till sina känslor. Vad vi diskuterar här är snarare om studentens negativa känslor i sig borde berättiga henne till monetär ersättning från det allmänna, och kring den frågan anser vi mycket riktigt att svaret är nej. 

Sist men inte minst är objektivitet i rättsliga bedömningar inte, såsom Lundapride menar på, en farlig väg att beträda utan tvärtom legio på i princip alla andra rättsliga områden utom just det här. Angående bedömningen av vilka störningar som en granne skäligen bör tåla (12 kap. 25 § jordabalken), skriver Nils Cederstierna exempelvis följande i lagkommentaren till jordabalken (JUNO-kommentaren): 

“När man bedömer vilka störningar som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behöva tåla. Någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt kan följaktligen inte tas.” (Vår kursivering). 

Det här är den måttstock vi vill applicera även i mål rörande trakasserier, och till skillnad från vad Lundapride tycks tro är den i själva verket ganska generös. Ponera exempelvis att läraren i fallet vi diskuterar hade kastat transfoba glåpord över studenten. I så fall hade situationen genast framstått i en annan dager, och vi hade helhjärtat ställt oss bakom ett beslut om att betala ut ersättning. Okvädesord är nämligen någonting som även en genomsnittligt känslig person kan förväntas ta illa vid sig av, medan en lite pinsam namn och könsförväxling, följt av ett lika pinsamt försök att släta över det hela, inte är det. 

Till syvende og sidst handlar den här debatten om kampen mellan vedertagna rättsstatliga ideal kring objektivitet och rättssäkerhet, kontra woke-rörelsens totalitära anspråk på att utifrån arbiträra känslor härska över andra människor. Vi vet vilken sida vi står på, och vår bestämda uppfattning är att det är fullt möjligt att skydda minoriteter från otillbörligheter, utan att de facto förläna dem en obegränsad social vetorätt sanktionerad av statens våldsmonopol. 

Aaron Milz, ordförande för Konservativa föreningen vid Lunds universitet
Erik Golovtchenko, vice ordförande för Konservativa föreningen vid Lunds universitet
Johannes Norrman, styrelseledamot för Konservativa föreningen vid Lunds universitet
Samar Kurdi, styrelseledamot för Konservativa föreningen vid Lunds universitet
Jens Persson, styrelseledamot för Konservativa föreningen vid Lunds universitet