DEBATT: Studentperspektiv för ökad trygghet under plugget

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.

Universitetsstudenter mår, enligt Folkhälsomyndigheten, sämre än de som går direkt in i arbetslivet efter gymnasiet. För att motverka trenden menar Miljöpartiet att det behövs politik med utgångspunkt i studenternas behov.

Den psykiska ohälsan bland studenter är högre än bland yrkesarbetande i motsvarande åldersgrupper. Dessutom har pandemin drabbat många studenter hårt genom att bland annat påverka deras framtidsutsikter. Lärosätena och i synnerhet studenthälsovården måste därför särskilt uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa under en tid framöver. Utöver det har regeringen gett både CSN och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga och följa studenters psykiska hälsa.

Fler konkreta förslag behövs och Miljöpartiet vill göra stora satsningar för att höja kvaliteten på våra universitet och högskolor. Vi är övertygade om att dessa satsningar blir som bäst om politiken tar sin utgångspunkt i studenternas perspektiv.

För många studenter är ekonomisk stress en påtaglig distraktion. Att oroa sig över sin ekonomi tar tid och energi från studierna. Att stärka studenters ekonomi är därför en viktig del i att ge bättre förutsättningar att lyckas med studierna och höja kvaliteten i utbildningen.

Därför vill Miljöpartiet höja bidragsdelen i studiestödet. Vi vill också att studenter får större möjlighet att arbeta under sommarlovet utan att det påverkar rätten till studiemedel under läsåret. Utöver detta menar Miljöpartiet att studier med studiemedel bör vara grundande för a-kassa.

Alla dessa förslag är viktiga för att stärka studenters ekonomiska trygghet. Du som student kan inte rå för att du tar examen mitt i en pandemi när det råder stor otrygghet på arbetsmarknaden, eller i värsta fall anställningsstopp. Vi vet att fler pandemier kommer drabba oss framöver, samtidigt som fler faktorer kan påverka möjligheterna till arbete och inkomst efter examen – exempelvis finanskriser, konkurser och liknande. Högskolestudenter bör därför ha rätt till a-kassa, istället för så som det ser ut just nu där kravet är att du ska ha arbetat i minst sex månader.

Detta är särskilt viktigt med tanke på att det sista CSN-beloppet innan examen betalas ut i maj månad och är långt ifrån ett fullt belopp, vilket innebär att många studenter riskerar att få problem med mat och hyra kort efter examen. Det är något som skapar stress och oro redan i förväg, ofta under en avgörande tid i studieperioden med uppsats och jobbsökande.

Miljöpartiet ser även studentkårerna och studenthälsan som viktiga aktörer i den studiesociala miljön. Kårerna och deras betydelse för studentinflytandet behöver lyftas ännu tydligare i högskolepolitiken. På så sätt kan studenterna ha ett reellt inflytande över utformningen av studiemiljön och hur lokaler, byggnader och omgivningar på campus utformas för att passa ett aktivt lärande- och studentliv. Studenterna vet bäst själva hur deras förutsättningar och behov ser ut, och därför bör de ges större inflytande. Det kan även resultera i större motivation för studierna, om du känner att dina åsikter hörsammas och gör skillnad.

Genom att sätta studenternas perspektiv i fokus skapar vi de bästa förutsättningarna för varje student att prestera, och då använder vi resurserna på ett mer effektivt och inkluderande sätt. Samtidigt möjliggör vi en bättre utbildning med betydligt högre kvalitet.

Mats Berglund, riksdagsledamot (MP), talesperson för universitetsutbildning och forskning

Axel Hallberg, riksdagsledamot (MP) och student vid Lunds universitet

Jesper Olsson, språkrör Gröna studenter