Lunds universitets djurhållning bryter mot djurskyddslagen – för fjärde året i rad

- in Aktuell, Granskning, Nyheter, Utbildning

Under samtliga inspektioner av djurhållningen som gjorts vid LU:s försöksdjursverksamhet i år konstaterades brott mot djurskyddslagen. Liknande brister har uppmärksammats fyra år i rad, vilket föranlett skarp kritik mot universitetet.

Lunds universitet (LU) har en etablerad försöksdjursverksamhet. Ungefär 50 000 djur används varje år av fyra fakulteter. Medicinska fakulteten står för ungefär 90% av dessa och de håller cirka 27 600 möss, 2000 råttor, 1400 zebrafiskar, 160 kaniner, 50 grodor, 40 får och 8 grisar.

Sveriges länsstyrelser utför på mandat av jordbruksverket systematisk översyn av skötseln av djur i fångenskap i respektive län. I detta arbete ingår att Länsstyrelsen i Skåne regelbundet kontrollerar djurhållningen vid LU:s försöksdjursverksamhet. 

Sent i våras utfördes två föranmälda rutinkontroller vid LU:s försöksdjursverksamhet. Vid båda tillfällen gjordes bedömningen att djurhållningen bröt mot djurskyddslagen.

I kontrollrapporterna framkommer bland annat att diskussion förts om behandlingen av råttor. Det riktades dels kritik mot att vissa råttor inte hade utrymme nog att sträcka på sig, och dels mot rutinen att lyfta dem i svansen, något som Länsstyrelsen påpekar “medför stark stressrespons, hög ångest samt motvilja mot mänsklig kontakt”.

Länsstyrelsen uppmanar till förbättring på dessa punkter, men menar att de i sig inte utgör brott mot djurskyddslagen.

Kontrollrapporterna uppdagar däremot några brister som länsstyrelsen menar kräver åtgärd “för att [LU:s] djurhållning ska följa djurskyddslagstiftningen”. 

Det konstateras att personalen som ansvarar för skötsel av grisar och får arbetar enligt bristfälliga arbetsinstruktioner och dessutom inte möter lagstadgade utbildningskrav.

Kritik mot otydliga arbetsinstruktioner återfinns i båda kontrollrapporter. Vid ett av tillfällena fastslår Länsstyrelsen att det saknas information om “hur bedömningen av försöksdjurens lidande ska göras och fortlöpande dokumenteras, samt hur tillsynen av försöksdjuren före, under och efter åtgärder inom djurförsöket ska utföras”. 

Journalföringen är ett annat område som återkommande anmärks på. Det handlar om otillräcklig dokumentering av bland annat resultatet av framprovocerade epilepsianfall hos försöksdjur. 

Johan Nilsson är chefsföreståndare för information och dokumentation av djurförsök vid LU. I en intervju förklarar han att brister i arbetsinstruktioner och journalföring är mycket allvarliga, men menar att det inte rör sig om ett systematiskt problem.

– Det är jätteviktigt att vi arbetar enligt tydliga instruktioner och utför ordentlig journalföring. De uppmärksammade bristerna visar att vi behöver bli ännu bättre på det.

De konstaterade bristerna ska följas upp av Länsstyrelsen och en tredje djurskyddskontroll kommer att slutföras innan årets slut.

Det är inte första gången Länsstyrelsen i Skåne konstaterar att LU:s djurförsöksverksamhet är oförenlig med djurskyddslagen. 

Kontrollrapporter från tidigare år visar att LU bröt mot djurskyddslagen även under 2013, 2018, 2019 och 2020. Exempelvis rapporterades det under 2020 oförenligheter med djurskyddslagen vid fyra av fem kontroller. 

Av de fyra senaste åren har LU:s försöksdjursverksamhet varit i strid med djurskyddslagstiftning under samtliga – helt utan konsekvenser för universitetets kapacitet att bedriva djurförsök.

Djurrättsalliansen är en av Sveriges största djurrättsorganisationer och har tidigare kritiserat LU för deras brott mot djurskyddslagen. I ett mejl till Lundagård berättar organisationen att de är mycket bekymrade över LU:s djurhållning.

“Att så få kontroller, som dessutom är föranmälda, har uppdagat så många brister tyder på att de bara är toppen på ett isberg.”

Djurrättsalliansen betonar också vikten av att sådana upprepade brott mot djurskyddslagen får kännbara konsekvenser. 

“Istället för påföljder har LU fått tillåtelse att utöka sin från ett etiskt perspektiv undermåliga försöksdjursverksamhet, något som djuren får betala för.”

Johan Nilsson berättar att universitetet ser mycket allvarligt på denna typ av lagbrott. 

– Det är oacceptabelt. Därför är det bra att det finns kontrollfunktioner såsom länsstyrelsens inspektioner, så att vi kan åtgärda de problem som förekommer.

Vad vill ni säga ni till de som läser om dessa återkommande lagbrott och är oroliga för djurens välfärd?

– I de fall där vi följt upp otillräckliga rutiner ser vi ofta att själva proceduren gått rätt till, och att det är just dokumentationen som brustit. Så de innebär inte nödvändigtvis att djurens välfärd åsidosatts.